เมนูปิด

วิสัยทัศน์

"บริหารการจัดเก็บภาษีและการจัดองค์กรที่ดี มีธรรมาภิบาล"

พันธกิจ

  1. จัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
  2. ปรับเปลี่ยนเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรให้ทันการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน
  2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ปรับปรุงล่าสุด: 05-09-2022