เมนูปิด

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานสรรพากรภาค 2
2884/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์เบอร์กลาง 0-2718-0650-60, 0-2718-0596-9

หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่

โทรสายตรง

โทรภายใน

โทรสาร

สรรพากรภาค

0-2319-4114

710

0-2319-3930

หน้าห้อง

-

703

-

ผู้ช่วยสรรพากรภาค 2

-

709

-

ผู้ช่วยสรรพากรภาค 2

0-2319-7624

811

-

บริการข้อมูลข่าวสารและติดต่อสอบถาม

0-2319-3509

708

-

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย

0-2314-0357

705

0-2319-3930

งานธุรการ

0-2319-3509

708

-

งานการเจ้าหน้าที่

0-2319-4247

701-2,713

-

งานการฝึกอบรม

-

700,704

-

งานการเงินและพัสดุ

0-2314-0358

711-2,706-7

-

ส่วนวางแผนและประเมินผล

ผู้อำนวยการส่วน

0-2319-7623

813

0-2314-0966

งานธุรการ

-

800

-

ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการจัดเก็บภาษี

0-2319-7623

หัวหน้าฝ่าย

-

806

-

งานวางแผนและประเมินผล

-

800,812

-

ฝ่ายวางแผนและประเมินผลการตรวจสอบภาษี

0-2319-4776

หัวหน้าฝ่าย

-

801

-

งาน 1

-

803,805

-

งาน 2

-

802,804

-

ฝ่ายวางแผนและประเมินผลงานกรรมวิธีฯ

0-2314-0359

หัวหน้าฝ่าย

-

807

-

งานกรรมวิธีข้อมูล

-

814

-

ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

ผู้อำนวยการส่วน

0-2314-0353

612

0-2319-7946

หน้าห้อง

612

งานธุรการ

-

629

-

ห้องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง

606

ฝ่ายวางแผนการเร่งรัดภาษีอากรค้าง

0-2319-7945

หัวหน้าฝ่าย

-

810

-

งานวางแผนและประเมินผลฯ

-

600

-

ฝ่ายกฎหมายและคดีภาษีอากร

0-2319-3983

หัวหน้าฝ่าย

0-2319-3983

628

-

งานคดีภาษีอากร

0-2314-0258

615-617

-

ฝ่ายอุทธรณ์ภาษี 1

0-2314-0355

603,610

หัวหน้าฝ่าย

-

605

-

ฝ่ายอุทธรณ์ภาษี 2

0-2314-0356

601,614

หัวหน้าฝ่าย

-

602

-

ฝ่ายอุทธรณ์ภาษี 3

0-2314-0355

609,613

หัวหน้าฝ่าย

-

608

-

ฝ่ายอุทธรณ์ภาษี 4

0-2314-0356

604,607

หัวหน้าฝ่าย

-

611

-

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำนวยการส่วน

0-2314-6600

111

0-2319-7625

งานธุรการ

-

101

-

ฝ่ายเตรียมและบันทึกข้อมูล

หัวหน้าฝ่าย

-

106

-

งานรับส่งและบริการแบบแสดงรายการภาษี

0-2718-0420

102

-

 0-2319-7626 103

งานตรวจสอบหลักฐานและให้รหัส

0-2314-6444

112

-

งานบันทึกข้อมูล

-

113

-

ฝ่ายประมวลผล

กลุ่มบริหารพัฒนา

0-2718-0419

105

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

0-2319-1266

104,110

-

งานบริหารข้อมูลสารสนเทศ

-

110

-

งานประมวลผลข้อมูล

0-2718-0419

110

-

กลุ่มสนับสนุนเทคโนโลยี

0-2319-1266

109

งานดูแลระบบและบำรุงรักษา 1

-

107

-

งานดูแลระบบและบำรุงรักษา 2

-

114

-

งาน HELP DESK และรายงาน

0-2319-1266

108

ปรับปรุงล่าสุด: 12-07-2021