เมนูปิด

โครงสร้างการบริหาร

นางธัญพร ตันติยวร

สรรพากรภาค 2

   
 

ว่าง

 

ว่าง

ผู้ช่วยสรรพากรภาค 2

 

ผู้ช่วยสรรพากรภาค 2

   
 

นางสาวศศิธร เจียรนัยธนะกิจ

 

นางสาวอัมพรพรรณ หินสาสนกุล

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11

นางสาวโสภา รุ่งสุริยะศิลป์

 

นายสมควร วงศ์สวัสดิ์

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13

นางสาววรลักษณ์ พงศ์พลาดิศัย

 

นางแสงเพ็ชร เจริญพานิช

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15

นายอดิพัฒน์ วรทรัพย์

 

นายสมชาย วรพฤกษ์จารุ

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17

นายสมชาย ชูเกต

 

นางสาววราพร เศรษฐธนารักษ์

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19

นางสาวจิลดา ผจงกิจการ

 

นางรัชดา มนธาตุผลิน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21

ปรับปรุงล่าสุด: 30-01-2024