เมนูปิด

ทำเนียบผู้บริหาร

นางธัญพร ตันติยวรงค์ดำรงตำแหน่งระหว่าง
29 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน
นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ ดำรงตำแหน่งระหว่าง
24 ต.ค. 2566 - 9 ม.ค. 67
นางสาวสิมาลัย สังข์นุช ดำรงตำแหน่งระหว่าง
6 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2566
นายนพโรจน์ ศรีประเสริฐ ดำรงตำแหน่งระหว่าง
5 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2564
นายวิรัตน์ ลอยจิรากุล ดำรงตำแหน่งระหว่าง
2 ต.ค. 2560 - 5 ต.ค. 2561
นางสาวนุชนาฎ นงนุช ดำรงตำแหน่งระหว่าง
5 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2560
นายถนอมศักดิ์ แก้วละออดำรงตำแหน่งระหว่าง
7 พ.ย. 2556 - 2 ต.ค. 2558
นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช

ดำรงตำแหน่งระหว่าง
17 ธ.ค. 2555 - 6 พ.ย. 2556

นางสาววรรณแสง ริเริ่มวนิชย์ ดำรงตำแหน่งระหว่าง
16  ส.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2555

นางสาววิมล ประทุมวงษ์   ดำรงตำแหน่งระหว่าง
22  ต.ค. 2551 - 15 ส.ค. 2553

 

นางวินิจตา รังษีเทพปฏิมา 

  ดำรงตำแหน่งระหว่าง
19 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2551

 

นายสมเกียรติ อมตเวทย์

  ดำรงตำแหน่งระหว่าง
1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2547

 

นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

 ดำรงตำแหน่งระหว่าง
1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2544

 

นายไพบูลย์ วัชรพินธุ์

  ดำรงตำแหน่งระหว่าง
2 มิ.ย. 2542 - 30 ก.ย. 2542

 

นายสมเกียรติ เจริญกุล

 ดำรงตำแหน่งระหว่าง
1 ต.ค. 2540 - 1 มิ.ย. 2542

 

นายธเนศ เชาวนปรีชา

 ดำรงตำแหน่งระหว่าง
 1 ส.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2540 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-01-2024