เมนูปิด
ผู้อำนวยการกองอุทธรณ์ภาษี
กองอุทธรณ์ภาษี

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี และการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
(2)กำกับติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานอุทธรณ์ภาษีอากร และการงดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
(3)วิเคราะห์ผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คำพิพากษาศาลฎีกา และกฏหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อวางแนวทางในการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
(4)ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีอากร
(5)พิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
(6)ให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนทางวิชาการและวิธีการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานสรรพากร
(7)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020