เมนูปิด

โทรศัพท์ 0 2272 9210

กองอุทธรณ์ภาษี

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)    กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี และการพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
(2)    กำกับติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานอุทธรณ์ภาษีอากร และการงดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
(3)    วิเคราะห์ผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คำพิพากษาศาลฎีกา และกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อวางแนวทางในการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
(4)    ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีอากร
(5)    พิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
(6)    ให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนทางวิชาการและวิธีการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานสรรพากร
(7)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 23-06-2022