เมนูปิด

โทรศัพท์ 0 2272 9202

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)    กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานคดี การบังคับทางปกครอง การสืบสวน
และการตรวจค้น
(2)    กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินคดี การบังคับทางปกครอง การสืบสวน
และการตรวจค้น
(3)    ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และคำพิพากษาศาล เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานคดี การบังคับทางปกครอง การสืบสวน และการตรวจค้น
(4)    ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร รวมทั้งตรวจค้นและยึดเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว
(5)    สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
(6)    พิจารณาดำเนินคดี แก้ต่างคดีทั่วราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการระงับ
ข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
(7)    ให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนทางวิชาการ และวิธีการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานสรรพากร
(8)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 23-06-2022