เมนูปิด
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้

(1)รับชำระภาษีอากร คืนเงินภาษีอากร และปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(2)ตรวจสอบธุรกิจหรือการประกอบการค้าขนาดเล็กของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
(3)สำรวจและติดตามแหล่งภาษีอากรและผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร เพื่อให้มีการเสียภาษี อากรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(4)ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง
(5)ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีสรรพากร
(6)ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
(7)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ปุ่มย้อนกลับ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 28-02-2014