เมนูปิด

การจำกัดเพดานอัตราภาษีในประเทศผู้จ่ายค่าสิทธิ ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับต่างๆ

ถ้าผู้รับค่าสิทธิไม่มีสถานประกอบการถาวรหรือฐานประกอบการประจำอยู่ในประเทศผู้จ่ายค่าสิทธิให้ประเทศผู้จ่ายค่าสิทธิมีสิทธิเก็บภาษีได้ตามกฎหมายภายในแต่ต้องไม่เกินเพดานอัตราดังต่อไปนี้

ประเทศคู่สัญญาอัตราภาษีไม่เกินร้อยละเงื่อนไข
1. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ 
2. ฝรั่งเศส5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
 ยกเว้นค่าสิทธิเกี่ยวกับฟิล์มหรือเทปที่จ่ายให้แก่รัฐคู่สัญญา หรือบริษัทซึ่งเป็นของรัฐ
 10ตราบเท่าที่กฎหมายฝรั่งเศสได้บัญญัติอัตราภาษีซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส
  ได้รับหรือสิทธิให้ใช้โดยเฉพาะซึ่งสิทธิบัตร  กรรมวิธี  หรือข้อสนเทศใดๆ 
  เกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม 
3. สาธารณรัฐสิงคโปร์5ค่าสิทธิเพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรืองานวิทยาศาสตร์ใด ๆ รวมทั้งฟิล์ม ภาพยนตร์หรือฟิล์มหรือเทป ที่ใช้สำหรับการกระจายเสียงทางวิทยุหรือทางโทรทัศน์
 8ค่าสิทธิเพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตรหรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือเพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม ทางพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์ และ
 10ค่าสิทธิอื่น ๆ
4. เนเธอร์แลนด์5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
5. สาธารณรัฐเกาหลี5เพื่อการใช้ หรือสิทธิในการใช้ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
  รวมทั้งซอฟ์แวร์และฟิล์มภาพยนตร์ และงานฟิล์ม เทป หรือการกระทำอื่น ๆ
  เพื่อถอดแบบสำหรับการใช้ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงของวิทยุหรือโทรทัศน์
 10เพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
  แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตรลับ หรือกรรมวิธีลับใด ๆ
 15เพื่อการใช้หรือสิทธิในการใช้อุปกรณ์ทางพาณิชย์กรรม
  วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม หรือเพื่อข้อสนเทศเกี่ยวกับ
  ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร์
   
6. อิตาลี5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
   
7. เบลเยี่ยม5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
8. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน10ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ 
  (รวมถึงการจำหน่ายสิทธิดังกล่าวด้วย)
 20ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
 ยกเว้นค่าสิทธิเกี่ยวกับฟิล์มหรือเทปที่จ่ายให้แก่รัฐคู่สัญญา หรือบริษัทซึ่ง
  เป็นของรัฐ
9. สหราชอาณาจักรอังกฤษและ5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
     ไอร์แลนด์เหนือ15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
10. มาเลเซีย15ค่าสิทธิทุกกรณี แต่ไม่รวมค่าสิทธิเกี่ยวกับฟิล์มภาพยนตร์ หรือเทป
  สำหรับใช้ทางโทรทัศน์หรือวิทยุ การทำเหมืองแร่ บ่อน้ำมัน เหมืองหิน
  หรือที่มีการขุดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ หรือผลิตภัณฑ์จากป่า
 ยกเว้นภาษีค่าสิทธิทางอุตสาหกรรมในมาเลเซียที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่
 ในมาเลเซียผู้มีอำนาจของมาเลเซียแล้ว
11. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์15ถ้าค่าสิทธินั้นจ่าย
  (1) โดยวิสาหกิจที่จดทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมการลงทุนแห่ง
      ประเทศฟิลิปปินส์ และดำเนินการในกิจกรรมที่เลือกสรรแล้ว หรือ
  (2) โดยวิสาหกิจภายใต้การส่งเสริมของคณะกรรมการส่งเสริมการ
      ลงทุนแห่งประเทศไทย หรือ
  (3) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มภาพยนตร์ หรือเทปบันทึกภาพสำหรับ
       โทรทัศน์ หรือการกระจายเสียง
 25ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
12. สาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์5ค่าสิทธิในการใช้งานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
  แต่ไม่รวมถึงฟิล์มภาพยนตร์ หรือเทปบันทึกภาพสำหรับโทรทัศน์
  หรือการกระจายเสียง
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
 ยกเว้นค่าสิทธิเกี่ยวกับฟิล์มหรือเทปที่จ่ายให้แก่รัฐคู่สัญญา หรือบริษัทซึ่ง
  เป็นของรัฐ
13. แคนาดา5ค่าสิทธิเกี่ยวกับการผลิตหรือการถอดแบบวรรณกรรม ละคร ดนตรี
  หรืองานศิลปะ แต่ไม่รวมถึงฟิล์มภาพยนตร์ หรืองานบนแผ่นฟิล์ม
  หรือเทปวีดีโอที่ใช้กับโทรทัศน์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
14. สาธารณรัฐฟินแลนด์15ค่าสิทธิทุกกรณี
15. สาธารณรัฐอินเดีย15ค่าสิทธิทุกกรณี
16. สาธารณรัฐออสเตรีย15ค่าสิทธิทุกกรณี
17. สาธารณรัฐประชาชนจีน15ค่าสิทธิทุกกรณี
18. สวีเดน15ค่าสิทธิทุกกรณี 
19. สาธารณรัฐประชาชนฮังการี15ค่าสิทธิทุกกรณี 
20. ออสเตรเลีย15ค่าสิทธิทุกกรณี
21. สาธารณรัฐสังคมนิยม15ค่าสิทธิทุกกรณี
       ประชาธิปไตยศรีลังกา  
22. ญี่ปุ่น15ค่าสิทธิทุกกรณี 
23. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนา15ค่าสิทธิทุกกรณี
24. สาธารณรัฐเชค5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ ยกเว้นฟิล์ม
  ภาพยนตร์ หรือฟิล์ม หรือเทปสำหรับการกระจายเสียงทางวิทยุ
  หรือโทรทัศน์
 10ค่าสิทธิกรณีสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือ
  หุ่นจำลอง แผนผัง สูตรลับหรือกรรมวิธีลับใดๆ
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
25. สวิตเซอร์แลนด์5ค่าสิทธิในการใช้งานวรรณกรรม  ศิลปะ  หรืองานวิทยาศาสตร์ใดๆ
  แต่ไม่รวมถึงฟิล์มภาพยนตร์ หรือฟิล์ม หรือเทปบันทึกภาพสำหรับ
  การกระจายเสียง ทางวิทยุหรือโทรทัศน์
 10ค่าสิทธิกรณีสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง 
  สูตรหรือกรรมวิธีลับใดๆ
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ แต่ประเทศไทยจะต้องลดภาษีลง คงเก็บได้จริงไม่เกิน
  ร้อยละ 10 ของค่าสิทธิ ถ้าหากเข้าเงื่อนไข 2 ประการ คือ ตามกฎหมาย
  ของสวิสเซอร์แลนด์ไม่เก็บภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าสิทธิที่จ่ายให้แก่ผู้ไม่มีถิ่น
  ที่อยู่ในสวิตฯ และในการเครดิตภาษีในสวิสเซอร์แลนด์ยอมให้ถือเป็น
  ค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้ร้อยละ 50 ของค่าสิทธิ
26. อิสราเอล5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ ไม่รวมฟิล์ม
  ภาพยนตร์ หรือฟิล์ม หรือเทปสำหรับการกระจายเสียงของวิทยุหรือโทรทัศน์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ 
27. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้15ค่าสิทธิทุกกรณี
28. สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย15ค่าสิทธิทุกกรณี
29. สหรัฐอเมริกา5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งซอฟแวร์
  และฟิล์มภาพยนตร์ งานฟิล์ม เทป หรือการกระทำอื่นๆ เพื่อถอดแบบ
  สำหรับการใช้ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงของวิทยุหรือโทรทัศน์
 8ค่าสิทธิกรณีการใช้อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
30. สาธารณรัฐประชาธิปไตย15ค่าสิทธิทุกกรณี
    ประชาชนลาว  
31. สาธารณรัฐมอริเชียส5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรืองานวิทยาศาสตร์ แต่ไม่รวมถึง
  ฟิล์มภาพยนตร์ หรือฟิล์ม เทป หรือดิสก์ที่ใช้ในการกระจายเสียง
  ทางวิทยุ หรือทางโทรทัศน์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
32. ลักเซมเบอร์ก15ค่าสิทธิทุกกรณี
33. สาธารณรัฐประชาชน15ค่าสิทธิทุกกรณี
     บังกลาเทศ  
34. เนปาล15ค่าสิทธิทุกกรณี
35. สเปน5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ (ไม่รวมถึงฟิล์ม
  ภาพยนตร์ เทป วิทยุ โทรทัศน์)
 8ค่าสิทธิในการเช่าทรัพย์สินแบบสิสซิ่ง การใช้หรือสิทธิในการใช้อุปกรณ์
  ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือทางวิทยาศาสตร์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
36. นิวซีแลนด์10การใช้หรือสิทธิในการใช้ลิขสิทธิ์ อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม วิทยาศาตร์
  หรือพาณิชยกรรม ฟิล์มภาพยนตร์ ฟิล์ม หรือวีดีโอเทป เทป หรืออุปกรณ์
  อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์ การรับหรือ
  สิทธิในการรับภาพยนตร์หรือเสียงโดยจานดาวเทียม หรือเคเบิ้ล หรือ
  ใยแก้วนำแสง การใช้หรือสิทธิในการใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระจาย
  เสียงทางโทรทัศน์ หรือวิทยุโดยจานดาวเทียม หรือเคเบิ้ล หรือเส้นใยแก้วนำแสง
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
37. เดนมาร์ก5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
38. อุซเบกิสถาน15ค่าสิทธิทุกกรณี
39. สาธารณรัฐไซปรัส5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ละคร ดนตรี ศิลปหรือวิทยาศาสตร์ รวมถึง
  ซอฟท์แวร์ ฟิล์มหรือภาพยนตร์  หรือเทปที่ใช้ในการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
 10ค่าสิทธิในการให้ใช้อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือวิทยาศาสตร์
  หรือข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ในทางอุตสาหกรรม พาณิยกรรม หรือ
  วิทยาศาสตร์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
40. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์15ค่าสิทธิทุกกรณี
41. สาธารณรัฐบัลแกเรีย5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม ศิลป หรือวิทยาศาสตร์ (ไม่รวมถึงฟิล์มภาพยนตร์
  ฟิล์มเทปหรือดิสก์ในการกระจายเสียงทางวิทยุโทรทัศน์)
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
42. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย15ค่าสิทธิทุกกรณี
43. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย15ค่าสิทธิทุกกรณี
44. นอร์เวย์5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม  ศิลปะ  หรือวิทยาศาสตร์
 10ค่าสิทธิในการใช้อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือวิทยาศาสตร์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ 
45. บาห์เรน15ค่าสิทธิทุกกรณี
46. โอมาน15ค่าสิทธิทุกกรณี
47. สโลวีเนีย10ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม  ศิลปะหรือวิทยาศาสตร์  รวมถึงฟิล์มภาพยนตร์
  ถ่ายทอดสด  ฟิล์ม  เทป  หรือการกระทำอื่นเพื่อการใช้หรือการถอดแบบ
  ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ทางวิทยุและโทรทัศน์  และในการใช้อุปกรณ์
  ทางอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  หรือวิทยาศาสตร์
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ 
48. ยูเครน15ค่าสิทธิทุกกรณี
49. ตุรกี15ค่าสิทธิทุกกรณี
50. ฮ่องกง5ค่าสิทธิในงานวรรณกรรม  ศิลปะ  หรือวิทยาศาสตร์
 10ค่าสิทธิในสิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า  แบบหรือหุ่นจำลอง  แผนผัง  สูตรลับ
  หรือกรรมวิธีลับใดๆ 
 15ค่าสิทธิในกรณีอื่นๆ
51. เซเชลล์15ค่าสิทธิทุกกรณี
52. คูเวต20ค่าสิทธิทุกกรณี 
53. รัสเซีย15ค่าสิทธิทุกกรณี

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-07-2021