เมนูปิด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ลำดับชื่อย่อชื่อเต็มดาวน์โหลด
การยกเลิกแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ฉบับที่พิมพ์ก่อนเดือนธันวาคม 2559)

PDF

1.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

สำหรับการซื้อขายอัญมณีฯ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย/สำเนาใบเสร็จรับเงิน สำหรับการซื้อขายอัญมณีที่ยังมิได้เจียระไน

PDF | ZIP
2.บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย

และการนำส่งภาษีฯ

บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้และภาษีการค้า

(ฉบับที่ 4)

PDF | ZIP
3.ภ.ง.ด.1แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร PDFZIP
4.ใบแนบ ภ.ง.ด.1-PDF | ZIP
5.ภ.ง.ด.1 ก

 

>แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
6.ใบแนบ ภ.ง.ด.1 ก- PDF | ZIP
7.ภ.ง.ด.1 ก พิเศษวแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(1) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)(2) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีมีการตั้งฎีกาเบิกเงินเฉพาะข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการPDF | ZIP
8.ใบแนบ ภ.ง.ด.1 ก พิเศษ- PDF | ZIP
9.ภ.ง.ด.2แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)(4) แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
10.ใบแนบ ภ.ง.ด.2-PDF | ZIP
11.ภ.ง.ด.2 กแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4) แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
12.ใบแนบ ภ.ง.ด.2 ก-PDF | ZIP
13.ภ.ง.ด.3

 

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(3)(4)(5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
14.ใบแนบ ภ.ง.ด.3- PDF | ZIP
15.ภ.ง.ด.3 กแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามาตรา 58(1) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(2) และ สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)(6)(7)(8) แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
16.ใบแนบ ภ.ง.ด.3 ก- PDF | ZIP
17.ภ.ง.ด. 53แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากรPDF | ZIP
18.ใบแนบ ภ.ง.ด. 53-PDF | ZIP
19.หนังสือรับรองหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายPDF | ZIP
20.ล.ย.01แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนPDF | ZIP
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 30-11-2020