เมนูปิด

นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

โทรศัพท์ 0 2272 9537

ประวัติการศึกษา

2534    -    รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537    -    Master of Science Industrial Relation and Personnal Management (Economic)
                 London School of Economics and Political Science University of London, สหราชอาณาจักร
2547    -    บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2560    -    นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 86

 

ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2556    -    นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
2557    -    สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย
2558    -    ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ตรวจสอบภาษี)สูง) สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
2559    -    ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
2561    -    รองอธิบดีกรมสรรพากร
2562    -    ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 06-06-2022