เมนูปิด
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
Untitled Document

ประวัติการศึกษา

2534- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537- Master of Science Industrial Relation and Personnal Management (Economic)
London School of Economics and Political Science University of London, สหราชอาณาจักร
2547- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2560- นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 86


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2556- นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
2557- สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย
2558- ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ตรวจสอบภาษี)สูง) สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
2559- ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
2561- รองอธิบดีกรมสรรพากร
2562- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
    

   


ปรับปรุงล่าสุด: 30-01-2020