เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาต การแก้ไขใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

----------------------------------------

   

 

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 และข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และข้อ 7 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.146/2548 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดค่าธรรมเนียมการทดสอบการขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาต การแก้ไขใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ไว้ดังต่อไปนี้

 

                             ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุใบอนุญาต ค่าแก้ไขใบอนุญาต ค่าใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544

 

                             ข้อ 2 ให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรชำระค่าธรรมเนียม ตามอัตราดังต่อไปนี้

                                   (1) ค่าธรรมเนียมการทดสอบ วิชาละ 500 บาท

                                   (2) ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน หรือการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งละ 200 บาท

                                   (3) ค่าธรรมเนียมการแก้ไขใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งละ   50 บาท

                                   (4) ค่าธรรมเนียมการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ฉบับละ   50 บาท

                                   (5) ค่าธรรมเนียมการรับรองสำเนาเอกสาร ฉบับละ   20 บาท

 

                             ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

       ประกาศ ณ วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2548

 

             ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

               (นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

             อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2012