เมนูปิด
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514)
ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514

--------------------------------

          อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 และ มาตรา 26 (9) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 ค่ารับรองที่จะหักเป็นรายจ่ายได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4
          ข้อ 2 ค่ารับรองต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
                   (1) เป็นค่ารับรองอันจำเป็นตามประเพณีทางการค้า และในระหว่างการรับรอง หรือในทันที ก่อนหรือหลังการรับรองต้องมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม หรือมีการหารือเพื่อประโยชน์แห่งกิจการดังกล่าวของบริษัท
                   (2) เป็นค่ารับรองเฉพาะที่พึงเห็นว่าจะมีผลทำให้ส่งเสริมรายได้หรือตัดทอนรายจ่ายของบริษัทและ
                   (3) เป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาหรือค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือเข้าร่วมในการรับรองแต่ละคนมีราคาไม่เกินหนึ่งร้อยบาท และสิ่งของนั้นต้องมีชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทติดอยู่
          ค่ารับรองที่จะหักเป็นรายจ่ายได้ไม่รวมถึงค่ารับรองที่จ่ายไปเพื่อรับรองกรรมการ ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทเอง หรือข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น
          ข้อ 3 จำนวนเงินค่ารับรองที่จะหักเป็นรายจ่ายได้ให้จำกัดอยู่เฉพาะส่วนที่ไม่เป็นรายจ่ายอันฟุ่มเฟือยตามฐานะของบุคคลซึ่งได้รับการรับรอง และไม่รวมถึงส่วนที่เป็นของผู้เข้าร่วมในการรับรองที่เป็น
                   (1) ลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทเอง จำนวนที่เกินสมควร
                   (2) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐหรือของราชการส่วนท้องถิ่น
                   (3) บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
          ข้อ 4 ค่ารับรองจะต้องมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
                   (1) ใบรับหรือหลักฐานของผู้รับเงินสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่ารับรอง เว้นแต่ค่ารับรองจำนวนเงินเล็กน้อยซึ่งผู้รับเงินไม่มีหน้าที่ต้องออกใบรับ
                   (2) รายชื่อและตำแหน่งงานของบุคคลซึ่งได้รับการรับรองและเข้าร่วมในการรับรอง และ
                   (3) คำชี้แจงแสดงลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หรือเรื่องที่หารือ ในระหว่างการรับรองหรือใน ทันทีก่อนหรือหลังการรับรอง

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2514

บุญมา วงศ์สวรรค์
ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ใช้อำนาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


(รจ. ฉบับพิเศษ เล่ม 88 ตอนที่ 149 วันที่ 30 ธันวาคม 2514)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-03-2005