เมนูปิด

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

  • ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2514) ยกเลิกโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2517)
  • ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2514) ค่ารับรอง
  • ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) การงดหรือลดเบี้ยปรับ
  • ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2517) การกำหนดส่วนลดในการคำนวณราคามาตราฐาน
  • ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) การหักภาษี ณ ที่จ่าย เนื่องจากการโอนกิจการปิโตรเลียม
  • ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2536) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณแบ่งแยกรายได้รายจ่าย
  • ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2562) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การหักรายจ่ายของสำนักงานใหญ่เท่าที่จัดสรรได้โดยสมควรว่าเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมของบริษัท และรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน
  • ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2562) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การถือเอาผลขาดทุนประจำปีคงเหลือของบริษัทผู้โอนเพื่อประโยชน์ในการหักลดหย่อนตามมาตรา 28(1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514
  • ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2562) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเฉลี่ยรายได้และรายจ่ายที่รายการใดไม่สามารถแยกกันได้อย่างชัดแจ้ง สำหรับแปลงสำรวจหลายแปลง
  • ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เรื่อง การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-06-2023