เมนูปิด
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527)
ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514

---------------------------------------

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19มาตรา 33 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 การหักภาษี ณ ที่จ่ายของบริษัทผู้รับโอนซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้ตามมาตรา 21 ให้บริษัทผู้รับโอนคำนวณหักไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินได้หลังจากหักต้นทุนตามข้อ 2 แล้ว
          ข้อ 2 การหักต้นทุนจากเงินได้ตามข้อ 1 ให้หักได้ดังนี้
                   (1) การโอนกิจการปิโตรเลียมก่อนวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรก ให้หักต้นทุนได้เท่าจำนวนรายจ่ายเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียม ที่โอนของบริษัทผู้โอนที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรกจนถึงวันที่โอน
                   (2) การโอนกิจการปิโตรเลียมในหรือหลังวันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแรก ให้หักต้นทุนได้เท่าผลขาดทุนประจำปีคงเหลือตามมาตรา 28 (1) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมที่โอนของบริษัทผู้โอนในรอบระยะเวลาบัญชีที่โอน
          ข้อ 3 บริษัทผู้โอนต้องแจ้งจำนวนรายจ่ายหรือผลขาดทุนตามข้อ 2 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี ให้แก่บริษัทผู้รับโอนในวันที่โอน ในกรณีที่บริษัทผู้โอนมิได้ปฏิบัติดังกล่าว ให้ถือว่าบริษัทผู้โอนไม่มีรายจ่ายหรือผลขาดทุน
          ข้อ 4 ให้บริษัทผู้รับโอนนำส่งภาษีที่หักไว้ตามข้อ 1 ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด


ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2527

สมหมาย ฮุนตระกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


(รจ. ฉบับพิเศษ เล่ม 101 ตอนที่ 37 วันที่ 22 มีนาคม 2527)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-03-2005