เมนูปิด
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514)
ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514

----------------------------

          อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 19 และ มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1 การงดหรือลดเบี้ยปรับ ให้งดหรือลดได้เฉพาะกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่า บริษัทไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียหรือการนำส่งภาษี
          ข้อ 2 การลดเบี้ยปรับ ให้ลดได้ ดังต่อไปนี้
                   (1) กรณีเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเงินได้ หรือแบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการขอชำระภาษีเงินได้ หรือนำส่งภาษีเงินได้พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการเอง โดยเจ้าพนักงานประเมินยังมิได้ดำเนินการตาม มาตรา 58 ให้ลดเบี้ยปรับลงและคงเสียในอัตราและตามเงื่อนไขดังนี้
                        (ก) ถ้าชำระหรือนำส่งภายในสิบห้าวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระหรือนำส่ง ให้เสียร้อยละ 2 ของเบี้ยปรับ
                        (ข) ถ้าพ้นสิบห้าวัน แต่ยังไม่พ้นสามสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระหรือนำส่ง ให้เสียร้อยละ 5 ของเบี้ยปรับ
                        (ค) ถ้าพ้นสามสิบวัน แต่ยังไม่พ้นหกสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระหรือนำส่งให้เสียร้อยละ 10 ของเบี้ยปรับ
                        (ง) ถ้าพ้นหกสิบวัน แต่ยังไม่พ้นเก้าสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระหรือนำส่งให้เสียร้อยละ 15 ของเบี้ยปรับ
                        (จ) ถ้าพ้นเก้าสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระหรือนำส่ง ให้เสียร้อยละ 20 ของเบี้ยปรับ
                   (2) กรณีอื่นนอกจาก (1) ให้เสียร้อยละ 30 ของเบี้ยปรับ
          ข้อ 3 การลดเบี้ยปรับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจสั่งลดได้ แต่ถ้าจะลดเบี้ยปรับนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในข้อ 2 หรือจะงดเบี้ยปรับ ให้ทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
          ข้อ 4 การขอให้งดหรือลดเบี้ยปรับ ให้บริษัทยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานประเมิน แสดงเหตุผลที่ขอให้งดหรือลดนั้น เว้นแต่กรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นสมควร จะสั่งให้งดหรือลดเบี้ยปรับโดยไม่ ต้องมีคำร้องก็ได้
          ข้อ 5 ให้บริษัทยื่นคำร้องตามข้อ 4 ก่อนเจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งการประเมินไปยัง บริษัท ถ้าบริษัทได้รับหนังสือแจ้งการประเมินก่อนแล้วและประสงค์ของงดหรือลดเบี้ยปรับ ให้ยื่นอุทธรณ์ตาม มาตรา 60

ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2514

บุญมา วงศ์สวรรค์
ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ใช้อำนาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


(รจ. ฉบับพิเศษ เล่ม 88 ตอนที่ 149 วันที่ 30 ธันวาคม 2514)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 10-03-2005