เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียนของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

--------------------------------------

 

   

                                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 และข้อ 5 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.146/2548  เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548 อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียนของผู้สอบบัญชีภาษีอากรไว้ ดังต่อไปนี้

 

                         ข้อ 1 การขอขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต

                                         (1) ผู้ผ่านการทดสอบครบทุกวิชาตามที่อธิบดีกำหนด จะต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ โดยจะต้องมีข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 7 ขึ้นไป หรือข้าราชการอื่น ๆ เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 7 ขึ้นไป หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร รับรองว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรได้ ตามหนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่แนบท้ายประกาศนี้

                                        (2) ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนที่มีความประสงค์จะให้นำชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของตนเองลงในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรตาม(1) ด้วย

                                        (3) เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นสำหรับการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

                                               (ก) ภาพถ่ายใบปริญญาบัตร ตามวุฒิการศึกษาที่ใช้ในการยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบ  จำนวน 1 ฉบับ

                                               (ข) ภาพถ่ายใบแสดงผลการศึกษารายวิชา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ

                                               (ค) ภาพถ่ายใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. หรือ ปวส.

หรืออนุปริญญา กรณีผู้ขอขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี  จำนวน 1 ฉบับ

                                               (ง) ภาพถ่ายใบรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ หน่วยงานละ1 ฉบับ  

                                               (จ) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                                               (ฉ) ภาพถ่ายใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ

                                               (ช) ภาพถ่ายใบสำคัญการสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) จำนวน

1 ฉบับ

                                               (ซ) รูปถ่ายปกติหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวม

แว่นตาดำ โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอ ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 2 รูป

                                               (ฌ) หนังสือรับรองความประพฤติและคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรพร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ให้คำรับรอง ได้แก่

                                                      - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวของข้าราชการผู้ให้คำรับรองจำนวน

1 ฉบับ  หรือ

                                                     - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายใบอนุญาตเป็น     ผู้สอบบัญชี กรณีผู้รับรองเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร  อย่างละ  1 ฉบับ

                                       (4) เมื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะเสนอคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่ออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  

                                       (5) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรให้มีอายุห้าปี

 

                            ข้อ 2 การต่ออายุใบอนุญาต

                                       (1) กรณีใบอนุญาตหมดอายุ

                                              (ก) ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนด ภายในสามเดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมแจ้งการเข้ารับการอบรมในปีที่ใบอนุญาตหมดอายุตามแบบที่อธิบดีกำหนด

                                              (ข) กรณีที่ไม่สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรภายในเวลาที่กำหนดตาม (ก) ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องขอความเห็นชอบจากอธิบดีเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนระยะเวลาดังกล่าวแต่จะต้องไม่เกินหกเดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดตามแบบที่อธิบดีกำหนด

                                              (ค) กรณีที่ไม่สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรภายในเวลาที่กำหนดตาม (ก) หรือ (ข) ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรและหากประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อไปจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดและเข้ารับการอบรมนอกเหนือจากที่ต้องแจ้งตาม (ก) เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง โดยจะต้องแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้เข้ารับการอบรมครบสิบแปดชั่วโมง  

                                              (ง) กรณีที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามที่อธิบดีกำหนด หรือตามที่ได้รับการผ่อนผันการเข้ารับการอบรมจากอธิบดี ผู้นั้นจะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต

                                     (2) เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นสำหรับการขอต่ออายุใบอนุญาต

                                            (ก) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร

                                            (ข) รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอ  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

                       ข้อ 3 การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียน

                                      (1) การขอออกใบแทนใบอนุญาต กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลาย หรือชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้  ให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรยื่นคำขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนดและจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้

                                           (ก) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

                                           (ข) บันทึกประจำวันรับแจ้งเอกสารหายของสถานีตำรวจ กรณีสูญหาย

                                           (ค) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรณีถูกทำลายหรือชำรุด

เสียหายเพียงบางส่วน 

                                           (ง)  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

                                    (2) การขอแก้ไขทะเบียน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนตามที่ได้เคยแจ้งไว้ต่ออธิบดี ให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรยื่นคำขอแก้ไขทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น และจะต้องยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้

                                           (ก) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน

                                           (ข) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

                                           (ค) รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ โดยถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำขอ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

                                           (ง) ภาพถ่ายเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน

 

                     ข้อ 4 สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารหลักฐานที่ต้องนำส่งสำหรับการยื่นคำขอตามประกาศนี้  ผู้ยื่นคำขอจะต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทุกฉบับ

 

                     ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไป

 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548

 

                            ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

                           (นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

                            อธิบดีกรมสรรพากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2012