เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.146/2548

เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาตการอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร

-----------------------------------

 

   

                       อาศัยอำนาจตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี  เรื่อง  กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  เกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี  (ฉบับที่ 2)  เรื่อง  กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี  ตามมาตรา  3  สัตต  แห่งประมวลรัษฎากร  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งให้ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ  การทดสอบ  การขอขึ้นทะเบียน  การออกใบอนุญาต  การอบรม  การต่ออายุ  และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ดังต่อไปนี้

 

                         ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน 1.1 ของข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544  เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร  ลงวันที่  12  มีนาคม พ.ศ. 2544  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

                                “1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าปริญญาดังกล่าว”

 

                         ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

                                “เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรแล้ว ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องเข้ารับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอบบัญชีภาษีอากรไม่น้อยกว่าเก้าชั่วโมงต่อปีจากองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ”

 

                         ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 5.1.1 และ 5.1.2 ของ 5.1 ของข้อ 5 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

                                 “5.1.1  ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในสามเดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด โดยให้แนบสำเนาหรือภาพถ่ายใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองผ่านการอบรมที่ได้รับการอบรมระหว่างที่เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ตามที่กำหนดในข้อ 4

                                  5.1.2 กรณีที่ไม่สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรภายในเวลาที่กำหนดใน 5.1.1 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนระยะเวลาดังกล่าวได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีแล้ว แต่ทั้งนี้ ต้องขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเวลาไม่เกินหกเดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้นั้นหมดสภาพการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และหากประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อไปจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดและเข้ารับการอบรมอีกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง”

 

                           ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544 เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

                                   “ข้อ 7 ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน  การอบรมจากกรมสรรพากร  การต่ออายุใบอนุญาต  การขอออกใบแทนใบอนุญาต  การขอแก้ไขทะเบียน  รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกำหนด”

 

                           ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.98/2544

เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การอบรม การต่ออายุ และการขอออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่  12  มีนาคม พ.ศ. 2544

 

                                   “ข้อ 8 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต และการขอแก้ไขทะเบียนของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด”

 

                           ข้อ 6 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำสั่งนี้เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 2 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

 

 สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2548

 

        ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

        (นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

            อธิบดีกรมสรรพากร   

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2012