เมนูปิด

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2)
เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ
รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

-----------------------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) มาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อธิบดีกรมสรรพากรแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการรับชำระ เงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2524 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ 2 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดสำนักงานสรรพากรอำเภอหรือเขตท้องที่ แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าพนักงานรับแบบแสดงรายการเงินได้ ตาม มาตรา 40 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และเป็นเจ้าพนักงานรับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514"

                        ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระ เงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2524 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "ข้อ 3 ให้สำนักงานสรรพากรอำเภอหรือเขตท้องที่ แล้วแต่กรณี เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่งของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ หรือผู้มี หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514"

                        ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นไป

 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2535
                                                                                    โกวิทย์  โปษยานนท์
                                                                                     อธิบดีกรมสรรพากร

[รก.2535/110/9608/3 กันยายน 2535]

 

ปรับปรุงล่าสุด: 30-11-2020