เมนูปิด
ผู้อำนวยการกองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

 (1)ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในการกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติสำหรับธุรกิจ หรือการประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อการจัดเก็บภาษี และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษี ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และเจ้าหน้าที่สรรพากร
 (2)กำหนดเป้าหมายการบริหารการเสียภาษีและการคืนภาษีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกรม
 (3)ส่งเสริมให้ธุรกิจหรือการประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยเข้าในระบบภาษีให้มากที่สุด เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
 (4)ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มธุรกิจหรือการประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อนำมากำหนดกลยุทธ์ แผนงาน มาตรการในการจัดเก็บภาษีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 (5)กำหนดมาตรการแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
 (6)ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และมาตรการทางภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้แก่เจ้าหน้าที่สรรพากรทราบ เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เสียภาษีต่อไป
 (7)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้
รับมอบหมาย
 
ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 02-10-2019