เมนูปิด

การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว เป็นมาตรการทางภาษีอากรเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อดำเนินการคืนภาษีให้นักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

icon aec, e-book,ประมวลฯ,infographic

RD AECe-bookประมวลรัษฎากรinfographic pasi

ปรับปรุงล่าสุด: 17-10-2020