เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
กำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2522

-------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2522
เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 65 จัตวา (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522  จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522"

                        มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา 3  บริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 65 จัตวา (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 35  ของกำไรสุทธิ ที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม

                        มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

        นายกรัฐมนตรี

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 65 จัตวา

(1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522  บัญญัติให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนด อัตราภาษีเงินได้ที่บริษัทต้องเสียสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม จึงจำเป็นต้องตรา พระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น

 

[รก. 2522/220/29พ/30 ธันวาคม 2522]

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 30-11-2020