เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
กำหนดประเภท  อัตรา  และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่าย
ที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2522

-------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522
เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 95 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 26 (7) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้

                        มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2522"

                        มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา 3  ให้ยกเลิกความใน (6) ของข้อ 2 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 95 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนด ประเภท อัตรา และเงื่อนไขในการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2516 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                        "(6) รายจ่ายที่เป็นทุนอย่างอื่นซึ่งมิใช่ (1) (2) (3) (4) และ (5)  และซึ่งมิใช่เป็นรายจ่ายที่เป็นทุนเพื่อการได้มาซึ่งที่ดิน

(ก)  รายจ่ายที่เป็นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง

ร้อยละ 20

(ข)  รายจ่ายที่เป็นทุนนอกจากตาม (ก) เฉพาะที่จ่ายไปสำหรับแปลงสำรวจที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่าเป็นแปลงสำรวจในทะเล
ที่มีน้ำลึกเกินสองร้อยเมตร ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

ร้อยละ 20

(ค)  รายจ่ายที่เป็นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินไม่มีรูปร่างก่อนการผลิตและ จำหน่ายของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ
ทั้งนี้ เฉพาะ สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติที่ได้ทำกับองค์การ ก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย  ก่อนปี พ.ศ. 2522

ร้อยละ 20 (ง)  รายจ่ายที่เป็นทุนนอกจากตาม (ก) (ข) และ (ค) ร้อยละ 10"

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ส. โหตระกิตย์

      รองนายกรัฐมนตรี

 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติได้รับการหักค่าชดเชยรายจ่ายที่เป็นทุนสำหรับรายจ่ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินไม่มีรูปร่างก่อนการ ผลิตและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติได้สูงขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น

 

[รก. 2522/70/4พ/2 พฤษภาคม 2522]

 

ปรับปรุงล่าสุด: 30-11-2020