เมนูปิด

พระราชกฤษฎีกา
กำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
พ.ศ. 2514

-------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2514
เป็นปีที่ 26 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514"

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้บริษัทซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม

มาตรา 4 ให้บุคคลซึ่งได้รับเงินได้ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินได้หลังจากหักต้นทุน ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แล้ว

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตามมาตรา 20 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ต้องกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้

[รก. 2514/102/1พ/23 กันยายน 2514]

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 29-11-2020