เมนูปิด

นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์

รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกิจพลังงาน)

โทรศัพท์ 0 2272 8633

ประวัติการศึกษา

2530    -    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2537    -    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543    -    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561    -    หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2558    -    นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
2559    -    ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ตรวจสอบภาษี)สูง)
                 สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
2560    -    ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นิติการ)สูง) กองอุทธรณ์ภาษี
2561    -    ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
2562    -    รองอธิบดี กรมสรรพากร
2565    -    รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกิจพลังงาน)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-02-2023