เมนูปิด
ที่ปรึกษาฯ กลุ่มธุรกิจพลังงาน
ที่ปรึกษาฯ กลุ่มธุรกิจพลังงาน
Untitled Document

ประวัติการศึกษา

2527- บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2558- การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82
2561- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2554- นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักงานสรรพากรภาค 6
2555- สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
2558- สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
2559- สรรพากรภาค (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรภาค 8
2560- สรรพากรภาค (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรภาค 4
2561- รองอธิบดีกรมสรรพากร
2562- ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
             (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
    

   


ปรับปรุงล่าสุด: 30-01-2020