เมนูปิด

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกิจพลังงาน)

โทรศัพท์ 0 2272 8633

ประวัติการศึกษา

2527    -    บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545    -    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์การ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2558    -    การพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 82
2561    -    การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2554    -    นักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ สำนักงานสรรพากรภาค 6
2555    -    สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1
2558    -    สรรพากรพื้นที่ (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7
2559    -    สรรพากรภาค (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรภาค 8
2560    -    สรรพากรภาค (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานสรรพากรภาค 4
2561    -    รองอธิบดีกรมสรรพากร
2562    -    ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
             (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

ปรับปรุงล่าสุด: 06-06-2022