เมนูปิด
อบรม - สัมมนาภาษี
อบรม - สัมมนาภาษี
16 / 08 / 62     ชัดเจน ตรงประเด็น กับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใหม่
20 / 07 / 62     อัพเดต กฎหมายภาษี ปี 26562 ชัดเจนกับสรรพากร ใหม่
19 / 07 / 62     รู้ทันกฎหมายใหม่ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ใหม่
27 / 06 / 62     e-Tax Invoice & e-Receipt / รายรับ รายจ่ายทางภาษีกับ e-Payment ใหม่
27 / 06 / 62     e-Tax Invoice & e-Receipt กับ e-Payment ใหม่
27 / 06 / 62     ความเข้าใจ National e-Payment / e-Tax Invoice & Reciept / รายรับ รายจ่ายทางภาษี / รายรับ - รายจ่ายต้องห้าม
27 / 06 / 62     ความเข้าใจเรื่อง e-Payment สำหรับประชาชนทั่วไป
27 / 06 / 62     e-Tax Invoice & Receipt
11 / 06 / 62    เอกสารบรรยายหัวข้อ " Update ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดปัญหาเบี้ยปรับเงินเพิ่ม "
11 / 06 / 62     ภ.ง.ด.51
11 / 06 / 62     การเตรียมตัวของผู้ประกอบการเพื่อรองรับกฎหมาย e-Payment
11 / 06 / 62     การคำนวณกำไรสุทธิ
15 / 05 / 62     ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย e-Payment
15 / 05 / 62    Update ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดปัญหาเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
13 / 05 / 62    ใบกำกับภาษีและภาษีซื้อต้องห้าม
13 / 05 / 62    รายรับ - รายจ่ายทางภาษี
13 / 05 / 62    การจัดทำงบการเงิน
22 / 04 / 62    มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายใต้การบูรณาการร่วมกัน 5 หน่วยงาน
                       เอกสารประกอบการสัมมนา
                       - พรบ. ยกเว้นเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม
                       - คู่มือแจ้งการใช้สิทธิ เสมือนจริง
                       - e-Filing งานบัญชีเดียว
                       - กฎเกณฑ์ และมาตรการให้สินเชื่อ
                       - มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
22 / 04 / 62    ภาษีกับธุรกิจ SMEs
28 / 03 / 62    หักภาษี ณ ที่จ่าย
26 / 03 / 62    หน้าที่ และการปฏิบัติทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และยื่นแบบผ่าน Internet
25 / 03 / 62    หักภาษี ณ ที่จ่าย และการยื่นแบบผ่าน Internet
14 / 03 / 62    งานเสวนา "มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ"
28 / 02 / 62    แนะนำภาษี YouTuber แบบหมดเปลือก วางแผนดีไม่มีปัญหาภาษีแน่นอน
05 / 02 / 62    ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
05 / 02 / 62    การเรียนรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการยื่นแบบผ่าน Internet
28 / 01 / 62    "อัพเดตกฎหมายใหม่และค่าลดหย่อน" UPDATE TAX BREAK
25 / 12 / 61    เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี หัวข้อ "สารพันปัญหา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของบุคคลธรรมดา"
22 / 11 / 61    สารพันปัญหา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของบุคคลธรรมดา
21 / 09 / 61     ก้าวสำคัญ...ธุรกรรมการเงิน ด้วยบัญชีชุดเดียว
10 / 09 / 61     หลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิ
20 / 08 / 61     e-Tax Invoice & e-Receipt สู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 2
14 / 08 / 61     รู้เฟืองเรื่องใบกำกับภาษีและภาษีซื้อต้องห้าม
16 / 07 / 61    รู้ไว้ได้กำไร กฎหมายใหม่ภาษีอากร
03 / 07 / 61    การประชุมเชิงปฏิบัติการ " วิธีการรายงานข้อมูลตามความตกลง FATCA "
18 / 06 / 61     หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร ครั้งที่ 2
28 / 05 / 61     ประชาสัมพันธ์ เอกสารประกอบการบรรยายสัมมนาภาษี "108 ปัญหา ภาษีมูลค่าเพิ่ม"
15 / 05 / 61     หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร
19 / 04 / 61     108 ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม
23 / 04 / 61     บัญชีชุดเดียวส่งเสริม SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน
20 / 03 / 61     การจัดทำงบการเงินและการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
06 / 03 / 61     ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจ ก้าวไปกับสรรพากร
23 / 01 / 61     e-Tax Invoice & e-Receipt
 
เอกสารสัมมนาภาษี
 
13/08/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี หัวข้อ"ความเข้าใจ National e-Payment / e-Tax Invoice & Reciept / รายรับ รายจ่ายทางภาษี / รายรับ - รายจ่ายต้องห้าม " ใหม่
09/08/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี หัวข้อ"ความเข้าใจเรื่อง e-Payment สำหรับประชาชนทั่วไป" ใหม่
14/08/62 เอกสารประกอบการสัมมนา "รู้ทันกฎหมายใหม่ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล"
04/07/62 เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาเชิงอภิปราย หัวข้อ"ขับเคลื่อน SMEs ไทย กู้ง่าย...โตไว ใช้บัญชีเดียว"
                  - ชุดที่ 1
                  - ชุดที่ 2
04/07/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี หัวข้อ"ภ.ง.ด.51"
04/07/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี หัวข้อ"การเตรียมตัวของผู้ประกอบการเพื่อรองรับกฎหมาย e-Payment"
04/07/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี หัวข้อ"การคำนวณกำไรสุทธิ "
24/05/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี หัวข้อ"ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย e-Payment"
24/05/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี หัวข้อ"ใบกำกับภาษีและภาษีซื้อต้องห้าม "
24/05/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี หัวข้อ"รายรับ - รายจ่ายทางภาษี"
24/05/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี หัวข้อ"การจัดทำงบการเงิน"
22/04/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี หัวข้อ"ภาษีกับธุรกิจ SMEs"
25/03/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี หัวข้อ"ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย"
11/03/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี หัวข้อ"ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0"
28/01/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "การเรียนรู้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการยื่นแบบผ่าน Internet"
28/01/62 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "อัพเดตกฎหมายใหม่และค่าลดหย่อน" UPDATE TAX BREAK
21/09/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "ก้าวสำคัญ...ธุรกรรมการเงิน ด้วยบัญชีชุดเดียว"
10/09/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "หลักเกณฑ์ในการคำนวณกำไรสุทธิ"
14/08/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "รู้เฟืองเรื่องใบกำกับภาษีและภาษีซื้อต้องห้าม"
14/08/61 เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "รู้ไว้ได้กำไร กฎหมายใหม่ภาษีอากร"
18/06/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร ครั้งที่ 2"
15/05/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร"
20/03/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "การจัดทำงบการเงินและการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50"
02/03/61 เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี "ยื่น ภ.ง.ด.50 อย่างมั่นใจ ก้าวไปกับสรรพากร"
21/11/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้าม" ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560
31/07/60 เอกสารสัมมนาภาษี "ผู้ประกอบการก้าวไกล รู้กฎหมายใหม่"
19/07/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "เตรียมความพร้อมก่อนยื่น ภ.ง.ด. 51 " ในวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2560
14/06/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "เฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อใจ " ในวันที่ 20-23 มิถุนายน 2560
15/03/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "การจัดทำงบการเงินและวิธีปฏิบัติทางบัญชีกับกรมสรรพากร " ในวันที่ 21-24 มีนาคม 2560
13/03/60 เอกสารสัมมนาหัวข้อ "ยื่น ภ.ง.ด.50 ง่ายกว่าที่คิด" ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2560
06/03/60 สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง
21/02/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "หักภาษีถูกต้อง ปลอดภัย ไม่มีเงินเพิ่ม"
18/01/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"
04/01/60 เอกสารประกอบการสัมมนา "ภาษีง่ายง่าย...ที่นายจ้าง-ลูกจ้างควรรู้"
15/11/59 เอกสารประกอบการสัมมนา e-Payment ตอน "เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับภาษีสรรพากร"
05/09/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง ธุรกิจก้าวหน้า ร้านยาสู่สากล
26/07/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษี
11/07/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง โอกาสทอง ร้านทองเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล
29/06/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี
19/04/59 เอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำบัญชีชุดเดียว
04/03/59 สรุปเอกสารประกอบการสัมนาการจัดทำบัญชีชุดเดียว สำหรับธุรกิจ SMEs
21/01/59 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่องมาตรการบัญชีชุดเดียวและยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
 
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารกลาง โทร. 02-272-9639

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-08-2019