เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

     ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่  45)

เรื่อง    แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร

------------------------------

 

  

                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

 

                            ข้อ 1  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 1 ตรี ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน (ฉบับที่ 24) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534

 

                                    “ข้อ 1 ตรี  ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป สังกัดกรมศุลกากร เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการรับคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก.171) กรณีอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมศุลกากรประเมิน”

 

                            ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

 

     ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

 

         ทนง  พิทยะ

           (นายทนง  พิทยะ) 

             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2012