เมนูปิด

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง การกำหนดแบบคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก.171)

-----------------------------

 

                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงกำหนดแบบคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก.171) ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นแบบคำอุทธรณ์อีกแบบหนึ่งที่ใช้ในการยื่นคำอุทธรณ์เพื่อคัดค้านการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มของเจ้าพนักงานประเมินกรมศุลกากร และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นคำอุทธรณ์ ผู้เสียภาษีจะใช้แบบคำอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก.171) ที่พิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือจะขอรับแบบคำอุทธรณ์และคัดค้าน  การประเมินภาษีอากร (กศก.171) ที่พิมพ์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ หน่วยงานกรมสรรพากร หรือกรมศุลกากรทั่วราชอาณาจักรในการยื่นคำอุทธรณ์ตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากรได้

 

                       ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  เป็นต้นไป

 

         ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 

              

                      ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

                     (นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

                         อธิบดีกรมสรรพากร

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2012