เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 56)

เรื่อง  รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

-----------------------------

   

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 ประกอบกับข้อ 6 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง  กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศดังต่อไปนี้

 

                          ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (117) ของข้อ 1 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 4)  เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539

 

                                    “(117)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด”

 

                           ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป 

 

  ประกาศ ณ วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2549

 

      (นายไชยยศ  สะสมทรัพย์)

        รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(ร.จ. ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123  ตอนที่ 49 ง  วันที่ 16 พฤษภาคม    2549)

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2012