เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 54)

เรื่อง  รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

-------------------------

 

   

                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 ประกอบกับข้อ 6 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง  กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศดังต่อไปนี้

 

                           ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (115) ของข้อ 1 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 4) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539

 

                                    “(115) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท เซอร์วิสเอ็นจิเนียริ่ง (1987) 

 

                            ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม  พ.ศ.  2549

 

     นายไชยยศ  สะสมทรัพย์

       รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

(ร.จ. ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123  ตอนที่ 49 ง    วันที่  16  พฤษภาคม  2549)

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2012