เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 57)

เรื่อง  รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

   ------------------------

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 ประกอบกับข้อ 6 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง  กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศดังต่อไปนี้

 

                    ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (118) ของข้อ 1 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 4)  เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539

 

                            “(118)  บริษัท อูเบะ เทคนิคอล เซ็นเตอร์ (เอเชีย) จำกัด”

 

                    ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป 

 

  ประกาศ ณ วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2549

 

      นายไชยยศ  สะสมทรัพย์

        รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(ร.จ. ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123  ตอนที่ 49 ง  วันที่ 16 พฤษภาคม  2549)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2012