เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 58)

เรื่อง  รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

   ------------------------

 

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 ประกอบกับข้อ 6 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง  กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศดังต่อไปนี้

 

                      ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (119) ของข้อ 1 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 4) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539

 

                             “(119) ศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต”   

 

                      ข้อ  2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.  2548 เป็นต้นไป

  

     

                  ประกาศ ณ วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2549        

          

ไชยยศ  สะสมทรัพย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

       (ร.จ. ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123  ตอนที่ 51 ง  วันที่ 23 พฤษภาคม  2549)

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2012