เมนูปิด

ประกาศกระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 60)

เรื่อง  รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

--------------------------------------

   

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 ประกอบกับข้อ 6 ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงประกาศดังต่อไปนี้

 

                          ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (121) ของข้อ 1 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 4) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539

 

                                   “(121)  ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอฟูเอ็ล จำกัด”

 

                    ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

 

 ประกาศ ณ วันที่  11  เมษายน    พ.ศ. 2549

 

      ไชยยศ สะสมทรัพย์

 รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

       (ร.จ. ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 123  ตอนที่ 51 ง  วันที่  23  พฤษภาคม  2549) 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2012