เมนูปิด
Untitled Document

  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 289 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 508) ลำดับที่ 791 มูลนิธิสายน้ำ
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 507) ลำดับที่ 790 มูลนิธิผาแดงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 506) ลำดับที่ 789 มูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย) ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 505) ลำดับที่ 788 มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 538)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 53) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ
ระกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 220) เรื่อง กำหนดวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมเนื่องจากเหตุอุทกภัย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 219) เรื่อง กำหนดวิธีการสำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุในการซ่อมแซมทรัพย์สินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 218) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

ปรับปรุงล่าสุด: 02-07-2012