เมนูปิด
Untitled Document

  
ประกาศกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 30) เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 221) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 4)
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 257) ลำดับที่ 307 ส่วนวิศวกรรมและโครงการ บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด สาขาที่ 1
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 256) ลำดับที่ 306 แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฟอสเฟตดีวิชั่น)
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 255) ลำดับที่ 305 หน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท สยามมอร์ตาร์ จำกัด
กฎกระทรวง ฉบับที่ 290 (พ.ศ.2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 512) ลำดับที่ 795 โครงการ 99 ล้าน ถวายไท้องค์ราชัน
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 511) ลำดับที่ 794 มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 510) ลำดับที่ 793 มูลนิธิวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก
ประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 509) ลำดับที่ 792 มูลนิธิพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย

ปรับปรุงล่าสุด: 06-08-2012