เมนูปิด

  
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการบริจาคเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเงินได้ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาค
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 194) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ
ท.ป.190/2554
กฎกระทรวง ฉบับที่ 279
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 514)
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 513)
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 512)
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 511)
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 510)
ท.ป.189/2554 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป.188/2554 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ท.ป.187/2554 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ และรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 203) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (257) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไบโอ-อินโนวาและซินครอน จำกัด
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 202) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ( 256) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด สาขาลาดกระบัง
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 201) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ( 255) ส่วนงานวิจัยและปรับปรุง บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 200) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ( 254) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 199) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ( 253) ส่วนผลิต บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี จำกัด
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการจ่ายเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 509) พ.ศ. 2553
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 180)

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2012