เมนูปิด

ผู้บริหารระดับสูง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
อธิบดีกรมสรรพากร

โทรศัพท์ 0 2272 8261

นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

โทรศัพท์ 0 2272 9537

นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)

โทรศัพท์ 0 2272 8273

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
รองอธิบดีกรมสรรพากร  รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี

โทรศัพท์ 0 2272 8971

นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์
รองอธิบดีกรมสรรพากร
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)

โทรศัพท์ 0 2272 9905

 

นางสาวภิญญู กำเนิดหล่ม
ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

โทรศัพท์ 0 2272 9973

นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์
รองอธิบดีกรมสรรพากร

โทรศัพท์ 0 2272 8833

นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ
รองอธิบดีกรมสรรพากร

โทรศัพท์ 02 272 9905

 


ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02-272-8534

 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-04-2024