เมนูปิด

ผู้บริหารระดับสูง

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร

นายปิ่นสาย สุรัสวดี
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกิจพลังงาน)

นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี

นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
รองอธิบดีกรมสรรพากร

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
รองอธิบดีกรมสรรพากร

นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์
รองอธิบดีกรมสรรพากร

นางสาวสลักจิต พงษ์ศิริจันทร์
รองอธิบดีกรมสรรพากร


 CIOี ประวัติ
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02-272-8534

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021