เมนูปิด

ศูนย์สารนิเทศสรรพากร

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

     (1)    ให้บริการตอบคำถามข้อมูลภาษีสรรพากรให้แก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทางโทรศัพท์รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
     (2)    เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรมสรรพากรกับผู้เสียภาษีพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดี ในการให้บริการของกรมสรรพากร
     (3)    วางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงานออกแบบ และพัฒนาระบบงานบริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบันแก่หน่วยงานภายในกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 25-04-2023