เมนูปิด
ผู้อำนวยการศูนย์บริการข้อมูลกรมสรรพากร
ศูนย์บริการข้อมูลกรมสรรพากร

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)ให้บริการตอบคำถามข้อมูลภาษีสรรพากรให้แก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทางโทรศัพท์ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
 (2)เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรมสรรพากรกับผู้เสียภาษีพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดี ในการให้บริการของกรมสรรพากร
 (3)วางแผนกำหนดขั้นตอนการทำงานออกแบบ และพัฒนาระบบงานบริหารจัดการข้อมูล องค์ความรู้ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบันแก่หน่วยงานภายในกรมสรรพากร
   
ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 10-06-2014