เมนูปิด

โทรศัพท์ 0 2617 3273

กองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)    วางแผนกำหนดระเบียบแนวปฏิบัติ และประเมินผลเกี่ยวกับระบบงานสำรวจผู้เสียภาษีอากร
(2)    วางแผน  กำหนดกลยุทธ์  มาตรการและวิธีการรณรงค์เพื่อนำผู้ประกอบการนอกระบบเข้าสู่ระบบภาษี
(3)    กำหนดกลยุทธ์และมาตรการให้ผู้เสียภาษีสามารถปฏิบัติได้โดยถูกต้องในการเข้าสู่ระบบการเสียภาษี
(4)    ปฏิบัติงานอื่น ซึ่งได้รับมอบหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 28-11-2023