เมนูปิด
ผู้อำนวยการกองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ
กองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)วางแผนกำหนดระเบียบแนวปฏิบัติ และประเมินผลเกี่ยวกับระบบงานสำรวจผู้เสียภาษีอากร
 (2)วางแผน  กำหนดกลยุทธ์  มาตรการและวิธีการรณรงค์เพื่อนำผู้ประกอบการนอกระบบเข้าสู่ระบบภาษี
 (3)กำหนดกลยุทธ์และมาตรการให้ผู้เสียภาษีสามารถปฏิบัติได้โดยถูกต้องในการเข้าสู่ระบบการเสียภาษี
 (4)ปฏิบัติงานอื่น ซึ่งได้รับมอบหมาย
ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 02-10-2019