เมนูปิด

นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
รองอธิบดีกรมสรรพากร

โทรศัพท์ 0 2272 8273

ประวัติการศึกษา

2530    -    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2537    -    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543    -    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561    -    หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2558    -    นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
2559    -    ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ตรวจสอบภาษี)สูง)
                 สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
2560    -    ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นิติการ)สูง) กองอุทธรณ์ภาษี
2561    -    ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
2562    -    ปัจจุบัน รองอธิบดี กรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 06-06-2022