เมนูปิด
รองอธิบดี
รองอธิบดีกรมสรรพากร
Untitled Document

ประวัติการศึกษา

2530- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2537- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2558- นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
2559- ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(ตรวจสอบภาษี)สูง)
สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
2560- ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นิติการ)สูง) กองอุทธรณ์ภาษี
2561- ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง) กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
2562- ปัจจุบัน รองอธิบดี กรมสรรพากร
    

   


ปรับปรุงล่าสุด: 31-03-2020