เมนูปิด

คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
_________________

                                  ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัยในเขตพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยเป็นเหตุให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในหลายท้องที่ไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติและไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรภายในกำหนดเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนด โดยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติอุทกภัย โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา ตามคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่องการขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 แล้ว นั้น
                                  เนื่องจากภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศไทยยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและในหลายจังหวัดของประเทศไทย เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยดังกล่าว เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตลอดจนการผ่อนชำระตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มเติมจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อนุมัติขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรไปแล้ว ดังนี้
                                  1. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ดังนี้
                                      1.1 สำหรับท้องที่ในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่ (สท.) และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (สส.)
                                            (1) สส. ทุกแห่ง ใน สท. นครสวรรค์                                      
                                            (2) สส. หนองแค ใน สท .สระบุรี
                                            (3) สส. เมืองตาก สส.วังเจ้า สส.บ้านตาก สส.สามเงา ใน สท. ตาก
                                     1.2 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี สำหรับท้องที่ในเขต สท. และ สส. ตาม 1.1 (1) – (3) ดังนี้
                                            (1) ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการยื่นรายการตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับเดือนสิงหาคม 2554 เดือนกันยายน 2554 เดือนตุลาคม 2554 และเดือนพฤศจิกายน 2554 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                            (2) ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเดือนกันยายน 2554 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                            (3) ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ มาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรในเดือนสิงหาคม 2554 เดือนกันยายน 2554 เดือนตุลาคม 2554 เดือนพฤศจิกายน 2554 และเดือนธันวาคม 2554 ออกไปเป็นภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
                                            (4) ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้และการยื่นรายการตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนสิงหาคม 2554 เดือนกันยายน 2554 เดือนตุลาคม 2554 และเดือนพฤศจิกายน 2554 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                            (5) ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้และการยื่นรายการตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนสิงหาคม 2554 เดือนกันยายน 2554 เดือนตุลาคม 2554 และเดือนพฤศจิกายน 2554 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                            (6) ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี มูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีสิงหาคม 2554 เดือนภาษีกันยายน 2554 เดือนภาษีตุลาคม 2554 และเดือนภาษีพฤศจิกายน 2554 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                            (7) ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นรายการตามมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีสิงหาคม 2554 เดือนภาษีกันยายน 2554 เดือนภาษีตุลาคม 2554 และเดือนภาษีพฤศจิกายน 2554 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                            (8) ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีสิงหาคม 2554 เดือนภาษีกันยายน 2554 เดือนภาษีตุลาคม 2554 และเดือนภาษีพฤศจิกายน 2554 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
                                            (9) ให้ขยายกำหนดเวลาการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามมาตรา 103 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ อ.ส. 4 ก และแบบ อ.ส. 4 ข ซึ่งจะต้องยื่นภายในเดือนสิงหาคม 2554 เดือนกันยายน 2554 เดือนตุลาคม 2554 และเดือนพฤศจิกายน 2554 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                  2. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ดังนี้
                                     2.1 สำหรับท้องที่ในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่ (สท.) และสำนักงานพื้นที่สาขา (สส.)
                                            2.1.1 สำนักงานสรรพากรภาค 1 ได้แก่
                                                     (1) สส.จตุจักร ใน สท. กทม. 7                                            
                                                     (2) สส.ทุกแห่ง ใน สท. กทม. 8
                                                     (3) สส. หลักสี่ ใน สท. กทม. 9
                                            2.1.2 สำนักงานสรรพากรภาค 2 ได้แก่
                                                     (1) สส. ทุกแห่ง ใน สท. กทม. 10
                                                     (2) สส. ดินแดง ใน สท. กทม. 11
                                                     (3) สส. บางกะปิ ใน สท. กทม. 18
                                                     (4) สส. บึงกุ่ม ใน สท. กทม. 19
                                                     (5) สส. ทุกแห่ง ใน สท. กทม. 21
                                            2.1.3 สำนักงานสรรพากรภาค 3 ได้แก่
                                                     (1) สส. ทุกแห่ง ใน สท. กทม. 25
                                                     (2) สส. ทุกแห่ง ใน สท. กทม. 26
                                                     (3) สส. ทุกแห่ง ใน สท. กทม. 27                                                     
                                                     (4) สส. บางกอกน้อย ใน สท. กทม. 30
                                            2.1.4 สำนักงานสรรพากรภาค 6 ได้แก่
                                                     (1) สส. ทุกแห่ง ใน สท.นครปฐม 1
                                                     (2) สส. ทุกแห่ง ใน สท. นครปฐม 2
                                                     (3) สส. ทุกแห่ง ใน สท. สมุทรสาคร 1
                                                     (4) สส. ทุกแห่ง ใน สท. สมุทรสาคร 2
                                                     (5) สส. ทุกแห่ง ใน สท. สุพรรณบุรี
                                     2.2 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี สำหรับท้องที่ในเขต สท. และ สส. ตาม 2.1.1 – 2.1.4 ดังนี้
                                            2.2.1 ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการยื่นรายการตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 และมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับเดือนกันยายน 2554 เดือนตุลาคม 2554 และเดือนพฤศจิกายน 2554 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                            2.2.2 ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้และการยื่นรายการตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนกันยายน 2554 เดือนตุลาคม 2554 และเดือนพฤศจิกายน 2554 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                            2.2.3 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ มาตรา 68 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรในเดือนกันยายน 2554 เดือนตุลาคม 2554 เดือนพฤศจิกายน 2554 และเดือนธันวาคม 2554 ออกไปเป็นภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
                                            2.2.4 ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีเงินได้และการยื่นรายการตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนกันยายน 2554 เดือนตุลาคม 2554 และเดือนพฤศจิกายน 2554 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                            2.2.5 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2554 เดือนภาษีตุลาคม 2554 และเดือนภาษีพฤศจิกายน 2554 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                            2.2.6 ให้ขยายกำหนดเวลาการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและการยื่นรายการตามมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2554 เดือนภาษีตุลาคม 2554 และเดือนภาษีพฤศจิกายน 2554 ซึ่งจะต้องนำส่งและยื่นรายการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                            2.2.7 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีกันยายน 2554 เดือนภาษีตุลาคม 2554 และเดือนภาษีพฤศจิกายน 2554 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
                                            2.2.8 ให้ขยายกำหนดเวลาการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินตามมาตรา 103 (3) แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ อ.ส. 4 ก. และแบบ อ.ส. 4 ข. ซึ่งจะต้องยื่นภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๔ เดือนตุลาคม 2554 และเดือนพฤศจิกายน 2554 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                  3. ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ มาตรา 68 มาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ในเขตท้องที่ สท. และ สส. ตามข้อ 1. ของคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เพิ่มเติมจากเดิมที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรตามข้อ ๒.๓ ของคำชี้แจงกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในเดือนสิงหาคม 2554 เดือนกันยายน 2554 เดือนตุลาคม 2554 หรือเดือนพฤศจิกายน 2554 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 เป็น ให้ได้รับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรซึ่งจะต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในเดือนสิงหาคม 2554 เดือนกันยายน 2554 เดือนตุลาคม 2554 เดือนพฤศจิกายน 2554 และเดือนธันวาคม 2554 ออกไปเป็นภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
                                  4. กรณีการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ยื่นแบบแสดงรายการแล้วภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 และได้มีการขอชำระเป็นสามงวด ตามมาตรา 64 แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขยายกำหนดเวลาสำหรับการชำระภาษีงวดที่สองที่ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง (ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔) และงวดที่สามที่ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สอง (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554) ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
                                  5 แบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษี ได้รับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามคำชี้แจงกรมสรรพากรนี้ มีดังนี้
                                     5.1 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด. 2 ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 และ ภ.ง.ด. 54
                                     5.2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด. 94
                                     5.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามแบบ ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด. 51 ภ.ง.ด. 52 และ ภ.ง.ด. 55
                                     5.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.30 และ ภ.พ.36
                                     5.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภ.ธ.40
                                     5.6 อากรแสตมป์ ตามแบบ อ.ส. 4 ก และแบบ อ.ส. 4 ข

                                 จึงขอชี้แจงและประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

กรมสรรพากร
20 ธันวาคม 2554

สำนักกฎหมาย
๐ -๒๒๗๒-๘๒๘๘

 

ปรับปรุงล่าสุด: 17-01-2012