เมนูปิด
Untitled Document

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3 )
เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี
และรับเงินภาษีนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
---------------------------

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) มาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 อธิบดีกรมสรรพากรแต่งตั้งเจ้าพนักงาน และกำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษีและรับเงินภาษีนำส่ง ดังต่อไปนี้
                  ข้อ 1 ในประกาศนี้
                  “องค์กรร่วม” หมายความว่า องค์กรร่วมไทย – มาเลเซียตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533
                  “พื้นที่พัฒนาร่วม” หมายความว่า พื้นที่พัฒนาร่วมตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533

                  ข้อ 2 ให้ผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี และตรวจสอบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Manager of the Department of Finance, Account and PSC Audit) และผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี และตรวจสอบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Assistant Manager of the Department of Finance, Account and PSC Audit) ขององค์กรร่วม เป็นเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 16(2) เฉพาะกรณีการรับแบบแสดงรายการเงินได้ตามมาตรา 40 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และเป็นเจ้าพนักงานรับชำระเงินภาษีและรับเงินภาษีนำส่งตามมาตรา 42 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

                  ข้อ 3 ให้สำนักงานขององค์กรร่วมเป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการ รับชำระเงินภาษี และรับเงินภาษีนำส่ง ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้หรือผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 สำหรับบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งได้รับสัมปทานหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเฉพาะในเขตพื้นที่พัฒนาร่วม

                  ข้อ 4 การเสียหรือนำส่งภาษีตามประกาศนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “เจ้าพนักงานรับชำระเงินภาษีและรับเงินภาษีนำส่ง” ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

                  ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

สาธิต รังคสิริ
(นายสาธิต รังคสิริ)
อธิบดีกรมสรรพากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-11-2012