เมนูปิด
Untitled Document

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีอากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

--------------------------


                               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไว้ดังต่อไปนี้

                               ข้อ 1 กำหนดให้การยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบยื่นรายการนำส่งภาษี แบบยื่นรายการภาษี และแบบนำส่งภาษีทุกประเภทภาษีที่กรมสรรพากรประกาศกำหนดให้ยื่นรายการข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร เป็นการยื่นแบบแสดงรายการตามประมวลรัษฎากร

                               ข้อ 2 ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี แบบยื่นรายการนำส่งภาษี แบบยื่นรายการภาษี และแบบนำส่งภาษีที่ยื่นรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์กรมสรรพากร ที่ประสงค์จะเลือกชำระภาษีอากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ให้กระทำได้โดยพิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) จากระบบการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และชำระภาษีอากรทั้งจำนวนตามชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงวิธีการเดียว ดังต่อไปนี้

                                       (ก) ชำระด้วยเงินสด
                                       (ข) ชำระด้วยบัตรภาษี
                                       (ค) ชำระด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารที่ได้ทำความตกลงกับกรมสรรพากร
                                       (ง) ชำระด้วยบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารที่ได้ทำความตกลงกับกรมสรรพากร
                                       (จ) ชำระด้วยบัตร Tax Smart Card ที่ออกโดยธนาคารที่ได้ทำความตกลงกับกรมสรรพากร

                               ข้อ 3 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เป็น “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

                               ข้อ 4 การเสียภาษีตามประกาศนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์ เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง “เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร” ตามข้อ 3 ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

                               ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นรายการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประสงค์ พูนธเนศ
(นายประสงค์ พูนธเนศ)
อธิบดีกรมสรรพากร

ปรับปรุงล่าสุด: 11-02-2015