เมนูปิด

                         อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

 

 

ขั้นเงินได้สุทธิตั้งแต่เงินได้สุทธิจำนวนสูงสุดของขั้นอัตราภาษี

ภาษีสูงสุดในแต่ละขั้นเงินได้

ภาษีสะสมสูงสุดของขั้น
0   -     150,000 150,000 5 ยกเว้น* 0
 เกิน 150,000   -     300,000 150,000 5 7,500 7,500
 เกิน 300,000   -     500,000 200,000 10 20,000 27,500
 เกิน 500,000   -     750,000 250,000 15 37,500 65,000
 เกิน 750,000   -  1,000,000 250,000 20 50,000 115,000
 เกิน 1,000,000  -  2,000,000 1,000,000 25 250,000 365,000
 เกิน 2,000,000  -  5,000,000 3,000,000 30 900,000 1,265,000
 เกิน 5,000,000  บาท ขึ้นไป   35  

 

                          *ยกเว้น ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 470) พ.ศ.2551 สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2551เป็นต้นไป

                           ประกอบกับมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

 

 

 

RD Intelligence Center

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021