เมนูปิด

“ไขปัญหาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560”

 

1. ชื่อเรื่อง :  เงินได้จากเงินเดือน ทั้งปีไม่เกิน 120,000 บาท ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
   คำถาม : นาย ก. สถานภาพโสด มีเงินได้จากเงินเดือน ๆ ละ 10,000 บาท ไม่มีรายได้อื่น ทั้งปีมีเงินได้ทั้งสิ้น 120,000 บาท จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหรือไม่
คำตอบ : นาย ก. ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหากมีเงินได้ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เกิน 120,000 บาท

 

2. ชื่อเรื่อง :  คำนวณภาษีแล้วไม่มีเงินต้องชำระ ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
   คำถาม : นาย ข. สถานภาพโสด มีเงินได้จากเงินเดือน ๆ ละ 11,000 บาท ไม่มีรายได้อื่น ทั้งปีมีเงินได้ทั้งสิ้น 132,000 บาท คำนวณภาษีแล้วไม่มีภาษีต้องเสีย จะต้องยื่นแบบแสดงรายการหรือไม่
   คำตอบ : นาย ข. มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ แม้ว่าคำนวณภาษีแล้วไม่มีภาษีต้องชำระเพิ่มก็ตาม

 

3. ชื่อเรื่อง :  ได้รับรางวัลจากการชิงโชค ต้องนำเงินรางวัลมาคำนวณภาษีด้วย
   คำถาม : นาย ค. มีเงินได้จากเงินเดือน และในเดือนมิถุนายน 2560 ได้รับรางวัลจากการชิงโชค
เป็นรถยนต์ 1 คัน มูลค่า 900,000 บาท ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วร้อยละ 5 และมีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 แล้วต้องยื่นแบบอย่างไร

   คำตอบ :  นาย ค จะต้องนำเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับในปีภาษี 2560 (เงินเดือน + รางวัล) มารวมคำนวณ
เพื่อยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และสามารถนำภาษีที่ถูกหักไว้มาเครดิตในการคำนวณเงินได้

 

4. ชื่อเรื่อง :  ทำงาน 2 แห่ง ต้องนำเงินได้ทั้งหมดมารวมคำนวณภาษี
   คำถาม :  ในปีภาษี 2560 นาย ง. ทำงาน 2 แห่ง โดยได้รับเงินเดือนจาก บริษัท ABC จำกัด ในเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2560 และลาออกไปทำงานที่บริษัท XYZ จำกัด ในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2560 จะต้องเสียภาษีอย่างไร
    คำตอบ :  นาย ง. จะต้องนำเงินได้ทั้งหมดที่ได้รับในปีภาษี 2560 (บริษัท ABC + บริษัท XYZ) มารวมคำนวณเพื่อยื่นแบบแสดงรายการและสามารถนำภาษีที่ถูกหักไว้มาเครดิตในการคำนวณเงินได้โดยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จ่ายเงินได้เป็นของรายบริษัท ที่จ่ายเงินได้มากที่สุดเพียงรายเดียว

 

5. ชื่อเรื่อง : เด็กอายุ 5 ขวบ ได้รับรางวัลยังคงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้
   คำถาม :  เด็กหญิง ป. อายุ 5 ขวบ ได้รับรางวัลจากการชิงโชคเป็นทองคำหนัก 20 บาทมูลค่า 400,000 บาท ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 5 จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีอีกหรือไม่
   คำตอบ :  เด็กหญิง ป. ได้รับรางวัลมูลค่า 400,000 บาท ถือว่ามีเงินได้ตามมาตรา 40(8) แม้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วก็ตาม ยังคงมีหน้าที่ต้องนำเงินรางวัลที่ได้รับไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นตัวแทนในการชำระภาษี

 

6. ชื่อเรื่อง :  อายุ 80 ปี มีเงินได้ยังคงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้
    คำถาม :  นาง ส. อายุ 80 ปี เป็นหม้าย มีเงินได้จากการให้เช่าบ้าน 2 หลัง ค่าเช่าหลังละ 5,000 บาท ต่อเดือน ต้องยื่นแบบเสียภาษีหรือไม่ เพราะได้รับยกเว้นเงินได้ จำนวน 190,000 บาท
   คำตอบ :  นาง ส. มีเงินได้ค่าเช่าทั้งปี จำนวน 120,000 บาท มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ และ นาง ส. อายุ 80 ปี ได้รับยกเว้นเงินได้ไม่เกิน 190,000 บาท เมื่อคำนวณภาษีแล้วไม่มีภาษีต้องเสีย แต่ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ7. ชื่อเรื่อง :  การยื่นแบบแสดงรายการเป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้
   คำถาม :  นาย ช. เป็นพนักงานได้รับเดือนทั้งปี 500,000 บาท แต่นายจ้างไม่ยื่นแบบแสดงรายการให้นาย ช. ใครเป็นผู้มีหน้าที่ระหว่าง นาย ช. หรือ นายจ้าง
   คำตอบ :  นาย ช. เป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

8. ชื่อเรื่อง :  ยื่นแบบรวมคำนวณภาษีแล้ว ต่อมาจะขอแยกคำนวณต้องขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากร
   คำถาม :  สามีภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ หากยื่นแบบโดยรวมคำนวณภาษีแล้ว และประสงค์จะยื่นแบบใหม่โดยขอแยกการคำนวณภาษี สามารถทำได้หรือไม่
   คำตอบ :  หากสามีภริยา เมื่อได้เลือกยื่นรายการโดยรวมคำนวณภาษีในปีภาษีใดแล้ว ให้ถือว่าเป็นวิธีการยื่นรายการสำหรับปีภาษีนั้นตลอดไป เว้นแต่อธิบดีจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการดังกล่าว

 

9. ชื่อเรื่อง :  สามีภริยา ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ สามารถเลือกช่องทางในการยื่นแบบของแต่ละฝ่ายได้
   คำถาม :  นาย ช. และ นาง ว. ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้มีความประสงค์แยกยื่นแบบแสดงรายการ หากนาย ช. ยื่นแบบผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา นาง ว. จะต้องยื่นแบบผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยหรือไม
   คำตอบ :  การยื่นแบบแสดงรายการผู้เงินได้แต่ละคนสามารถเลือกช่องทางที่ตนเองสะดวก ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ RD Smart Tax (เฉพาะ ภ.ง.ด.91)

 

10. ชื่อเรื่อง :  การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องมีหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน
   คำถาม :  นาย ฉ. ต้องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต จะต้องทำอย่างไร
   คำตอบ :  นาย ฉ. ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนจึงจะสามารถยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้

 

11. ชื่อเรื่อง :  ในแต่ละปีภาษี สามารถเลือกช่องทางในการยื่นแบบแสดงรายการได้
   คำถาม :  นาย ฌ. ในปีที่ผ่านมายื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต หากปีนี้ต้องการยื่นแบบด้วยกระดาษผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้หรือไม่
   คำตอบ :  สามารถกระทำได้

 

12. ชื่อเรื่อง :  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ใช้เลขประจำตัวที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
   คำถาม :  บุคคลธรรมดาจะต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือไม่ และขอได้ที่ใด
   คำตอบ :  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้ใช้เลขประจำตัวที่ออกโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยออกให้ ถือเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จึงไม่ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอีก หากเป็นชาวต่างชาติ ยังคงมีหน้าที่ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สามารถยื่นคำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ด้วย แบบ ล.ป. 10.1  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาอยู่

 

13. ชื่อเรื่อง :  มีเงินได้ประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ใช้แบบ ภ.ง.ด.90
   คำถาม :  นาง ญ. มีเงินได้ประเภทเงินเดือนและค่าเช่าบ้าน จะต้องใช้แบบประเภทใดในการยื่นแบบเสียภาษี
   คำตอบ :  กรณีมีทั้งเงินเดือนและเงินได้อื่น หรือมีเงินได้อื่นอย่างเดียว ต้องใช้แบบ ภ.ง.ด.90 เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


14. ชื่อเรื่อง :  มีเงินได้ประเภทดอกเบี้ยถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15  มีสิทธิเลือกไม่ไปยื่นแบบฯ
   คำถาม :  นาง ฐ. มีเงินได้จากดอกเบี้ย ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ร้อยละ 15 เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการอีกหรือไม่
   คำตอบ :  นาง ฐ. มีสิทธิเลือกไม่นำเงินได้ดอกเบี้ยไปยื่นแบบแสดงรายการ เนื่องจากผู้จ่ายได้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้แล้ว 

 

15. ชื่อเรื่อง :  มีเงินได้ประเภทเงินปันผล และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 10  มีสิทธิเลือกไม่ไปยื่นแบบฯ
   คำถาม :  นาง บ. มีเงินได้จากเงินปันผล ได้ถูกผู้จ่ายเงินได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้แล้วร้อยละ 10 เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการอีกหรือไม่
   คำตอบ :  นาง บ. มีสิทธิเลือกไม่ต้องนำเงินปันผล ไปยื่นแบบแสดงรายการหากไม่ประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ถูกหักไว้ 

 

16. ชื่อเรื่อง :  มีเงินได้ประเภทเงินปันผลถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 หากจะนำไปยื่นแบบฯต้องนำไปคำนวณทั้งหมด
   คำถาม :  นาง น. มีเงินได้จากเงินปันผล ได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 10 โดยเงินปันผลที่ได้รับ จะมีทั้งที่ได้เครดิตภาษีเงินปันผลและไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล เมื่อถึงกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ จะเลือกเฉพาะที่ได้เครดิตภาษีเงินปันผลไปยื่นเท่านั้น ได้หรือไม่
   คำตอบ :  หาก นาง น. จะนำเงินปันผลไปยื่นแบบแสดงรายการ จะต้องนำเงินปันผลทั้งหมดที่ได้รับไม่ว่าจะได้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล ไปรวมคำนวณเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทั้งหมด

 

17. ชื่อเรื่อง :  มีเงินได้ประเภทดอกเบี้ย และ เงินปันผล เลือกยื่นเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งได้
   คำถาม :  นาง ล. มีเงินได้จากเงินปันผล และมีเงินได้จากดอกเบี้ย หากต้องการยื่นแบบฯ เฉพาะเงินปันผล
แต่ดอกเบี้ยเลือกไม่ยื่นแบบฯ ได้หรือไม่

   คำตอบ :  ทำได้ หากจะนำเงินปันผลไปยื่นแบบแสดงรายการ จะต้องนำเงินปันผลทั้งหมดที่ได้รับไม่ว่าจะได้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล ไปรวมคำนวณทั้งหมด

 

18. ชื่อเรื่อง :  การยื่นแบบแสดงรายการใน application RD SMART TAX ได้เฉพาะแบบ ภ.ง.ด.91
    คำถาม :  การยื่นแบบใน application RD SMART TAX สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกประเภทหรือไม่
   คำตอบ :  ได้เฉพาะแบบ ภ.ง.ด.91 เท่านั้น

 

19. ชื่อเรื่อง :  ดาวน์โหลดแบบแสดงรายการ
   คำถาม :  ต้องการแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 ต้องทำอย่างไร
   คำตอบ :  สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซด์กรมสรรพากร www.rd.go.th >เลือก Download แบบแสดงรายการภาษี/แบบคำร้องคำขอต่าง ๆ > แบบแสดงรายการภาษี > ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือสามารถขอได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทุกแห่ง

 

20. ชื่อเรื่อง :  ได้รับแบบแสดงรายการหากไม่มีเงินได้ ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
   คำถาม :  ได้รับแบบ ภ.ง.ด.90/91 (ฉบับกระดาษ) จากกรมสรรพากร แต่ในปีภาษี 2560 ไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้ ต้องทำอย่างไร
   คำตอบ :  หากไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แต่ไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ


21. ชื่อเรื่อง :  เคยลงทะเบียนยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
   คำถาม :  เคยลงทะเบียนยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตไว้แล้ว โดยปี 2559 ยื่นแบบผ่าน สส. แต่ปี 2560 จะยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่
   คำตอบ :  ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ให้นำหมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่าน login เพื่อยื่นแบบแสดงรายการได้เลย

 

22. ชื่อเรื่อง :  การยื่นแบบเพิ่มเติม ต้องทำรายการใหม่ทั้งหมด
   คำถาม :  การยื่นแบบเพิ่มเติมหากฉบับแรกได้ยื่นแบบไปเรียบร้อยแล้วมีภาษีชำระไว้เกิน แต่ทำรายการไว้ไม่ถูกต้องจะยื่นแบบใหม่ จะต้องทำรายการอย่างไร
   คำตอบ :  ให้ทำรายการใหม่ที่ถูกต้องทั้งหมดจากนั้นรายการหน้าสุดท้ายของแบบแสดงรายการ
              ข้อสังเกต
แบบ ภ.ง.ด.91 ข้อ 21 หากแบบฉบับปกติ (ฉบับแรก)

  • ไม่มีภาษีชำระเพิ่มให้ระบุ 0 (เลขศูนย์)
  • มีภาษีชำระเพิ่มให้ระบุจำนวนเงินที่ได้ชำระไว้

แบบ ภ.ง.ด.90 ข้อ 24 หากแบบฉบับปกติ (ฉบับแรก)

  • ไม่มีภาษีชำระเพิ่มให้ระบุ 0 (เลขศูนย์)
  • มีภาษีชำระเพิ่มให้ระบุจำนวนเงินที่ได้ชำระไว้

 

23. ชื่อเรื่อง :  ยื่นแบบไว้ไม่ถูกต้อง จะแก้ไขอย่างไร
   คำถาม :  ในกรณีที่พบว่า รายการข้อมูลการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ไม่ถูกต้อง ต้องดำเนินการอย่างไร
   คำตอบ :  กรณีที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาภายหลังพบว่า ข้อมูลที่แจ้งไว้นั้นไม่ถูกต้องสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. กรณีที่เป็นแบบฯ ที่มีภาษีชำระแต่ยังไม่ได้ชำระ ให้ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฏสถานะแบบค้างชำระให้ Double Click ที่หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบฯ จะปรากฏแบบฯ ขึ้นมา ให้ทำการยกเลิกการยื่นแบบฯ ฉบับนั้น โดยกดปุ่ม “ยกเลิกการยื่นแบบ” (ที่ด้านล่างของแบบ) แล้วทำการยื่นแบบฯ ใหม่
2. กรณีที่เป็นแบบฯ ที่มีภาษีชำระและได้ชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นแบบฯ ที่ไม่มีภาษีชำระ หรือเป็นแบบฯ ที่มีเงินคืนภาษี ถือว่าการยื่นแบบเสร็จสมบูรณ์ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการยื่นแบบฯ ได้ ให้ทำรายการยื่นแบบฯ ใหม่ โดยการ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ และบันทึกรายการข้อมูลใหม่ทั้งหมด โดยกรมสรรพากร จะถือว่าแบบฯ ที่ยื่นฉบับล่าสุด เป็นแบบฯ ที่ถูกต้องที่สุด แต่หากเป็นแบบฯ ที่มีเงินคืนภาษีจะทำให้การได้รับเงินคืนช้าลงเล็กน้อย เพราะเป็นแบบฯ ที่ติดเงื่อนไขเนื่องจากมีการยื่นแบบฯ มากกว่า 1 ฉบับ ในปีภาษีเดียวกัน

 

24. ชื่อเรื่อง :  ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตมีภาษีต้องชำระ ต้องชำระภายในกำหนดเวลา
   คำถาม :  ได้ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตและมีภาษีต้องชำระเพิ่ม แต่ลืมชำระ ต้องทำอย่างไร
   คำตอบ :  การยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต หากมีภาษีต้องชำระแต่มิได้ชำระภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
ถือว่าแบบแสดงรายการดังกล่าวไม่สมบูรณ์ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการใหม่ (ฉบับกระดาษ) ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พร้อมชำระเงินภาษีและเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน และค่าปรับกรณีไม่ได้ยื่นแบบฯ ภายในกำหนดเวลา

 

25. ชื่อเรื่อง : ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ต้องการนำเช็คไปชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม่ได้
   คำถาม :  หากยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว จะนำเช็คไปชำระที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้หรือไม่
   คำตอบ :  ไม่ได้


26. ชื่อเรื่อง :  ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว เลือกช่องทางชำระไว้แล้ว สามารถเปลี่ยนช่องทางได้
   คำถาม :  หากยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว ต้องชำระเพิ่มเติม และเลือกช่องทางชำระเป็น ATM ได้
หากต้องการเปลี่ยนเป็นชำระผ่าน Counter ธนาคาร ได้หรือไม่

   คำตอบ :  ทำได้ โดย Log in เพื่อเลือกช่องทางชำระใหม่อีกครั้ง

 

27. ชื่อเรื่อง :  ลืมรหัสผ่าน
   คำถาม :  ลงทะเบียนและยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตแต่จำรหัสผ่านไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร
   คำตอบ :  กรณีลืมรหัสผ่านสามารถนำเม้าส์คลิ้กที่ตัวอักษร “ลืมรหัสผ่าน” เพื่อกรอกข้อมูลและเลือกคำถาม – คำตอบที่ได้ให้ไว้เมื่อครั้งที่สมัครเข้ายื่นแบบฯ ถ้ากรอกข้อมูลได้ตรงกัน ระบบจะแสดงรหัสที่เคยตั้งไว้เพื่อนำไปใช้ในการเข้าระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษี

 

28. ชื่อเรื่อง :  ลืมรหัสผ่านจำคำถาม/คำตอบ ไม่ได้
   คำถาม :  ลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ลืมคำถาม - คำตอบที่ได้เลือกไว้จะขอรหัสผ่านใหม่ได้หรือไม่
   คำตอบ : กรณีลืม “คำถาม” และหรือ “คำตอบ” ที่ได้เลือกไว้ ขอให้เข้าสู่ระบบ “ขอรหัสผ่านใหม่” ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th > “บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”

 

29. ชื่อเรื่อง : ไม่มีวันที่ หรือ เดือนเกิดในบัตรประจำตัวประชาชน
   คำถาม :  การลงทะเบียนต้องระบุวัน เดือน ปีเกิด หากไม่มีวันที่ หรือ เดือนเกิด จะต้องระบุอย่างไร
   คำตอบ :  ผู้ลงทะเบียนไม่มีวันที่ หรือ เดือนเกิด ทราบเพียงปีเกิด พ.ศ. 2524 กรอกวัน เดือน ปีเกิดดังนี้ 00002524

 

30. ชื่อเรื่อง :  ชาวต่างชาติ ลงทะเบียนเพื่อขอหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
    คำถาม :  ชาวต่างชาติลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบแจ้งว่า ชื่อหรือวัน/เดือน/ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลกรมสรรพากร จะแก้ไขอย่างไร
   คำตอบ :  ยื่นแบบ ล.ป.10.1 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่
ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานประจำตั้งอยู่ก็ได้โดยแนบภาพถ่ายหนังสือเดินทางพร้อมบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรฉบับเดิม (ถ้ามี) ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้เรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร

 

31. ชื่อเรื่อง :  ชื่อเว็บไซต์หลัก ในการยื่นแบบ
   คำถาม :  ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตจะต้องกรอก “ชื่อเว็บไซต์หลัก” ที่ใช้ทำธุรกรรมหรือไม่
   คำตอบ :  การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อเข้าสู่ระบบในหน้าจอแรกของการกรอกรายละเอียด ระบบจะแจ้งข้อความว่า “กรุณากรอกชื่อเว็บไซต์หลักที่ใช้ทำธุรกรรม หากมี กดปุ่ม OK หากไม่มีกดปุ่ม Cancel” กรณีที่ผู้มีเงินได้มีเว็บไซต์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกรรมให้ระบุชื่อเว็บไซต์ในรูปแบบของเว็บไซต์จริงเท่านั้น ก่อนกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อทำรายการยื่นแบบต่อไป


32. ชื่อเรื่อง :  คนพิการยื่นแบบ ใช้สิทธิยกเว้น 190,000 บาท ได้
   คำถาม : คนพิการจะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท ได้หรือไม่
   คำตอบ : ผู้มีเงินได้ที่เป็นคนพิการ อายุไม่เกิน 65 ปี สามารถใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ 190,000 บาท
ตามหลักเกณฑ์โดยสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เนื่องจากกรมสรรพากรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการที่ได้รับสิทธิเป็นปัจจุบัน ตามข้อมูลที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)

 

33. ชื่อเรื่อง :  ข้อมูลผู้จ่ายเงินได้
   คำถาม : ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ในหน้าจอบันทึกข้อมูลผู้จ่ายเงินได้ ให้กรอกอย่างไร
   คำตอบ : ให้กรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ (กรณีผู้จ่ายเงินได้เป็นนิติบุคคล) หรือหมายเลขประจำตัวประชาชน (กรณีผู้จ่ายเงินได้เป็นบุคคลธรรมดา) ในแต่ละช่องตามประเภทเงินได้นั้นๆ โดยดูได้จากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ผู้จ่ายเงินได้ออกให้กรณีเงินได้ประเภทหนึ่งๆ มีผู้จ่ายเงินได้หลายราย ให้เลือกกรอกเพียงรายเดียวที่มีการจ่ายเงินได้สูงที่สุด
หากมีเงินได้ตามมาตรา 40(5) (6) เฉพาะแพทย์ และ (8) ที่ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย บันทึกเป็น 0.00 โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลผู้จ่ายเงินได้

 

34. ชื่อเรื่อง :  การตรวจสอบผลการยื่นแบบ
   คำถาม :  หลังจากได้ดำเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 แล้ว จะสามารถทราบได้อย่างไรว่ากรมสรรพากรได้รับแบบฯ แล้ว และถือว่าการยื่นแบบฯ นั้น เสร็จสมบูรณ์
   คำตอบ :  การยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตเมื่อทำรายการเสร็จสมบรูณ์กรมสรรพากรจะยืนยันข้อมูลและตอบรับการยื่นแบบฯ โดยแจ้งผลการยื่นแบบฯ พร้อมหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบฯ ให้ทราบทันทีที่หน้าจอและหากมีภาษีที่ต้องชำระการยื่นแบบฯ จะสมบรูณ์เมื่อกรมสรรพากรได้รับชำระภาษีที่ท่านชำระผ่านหน่วยรับชำระภาษีต่างๆ
-  หรือตรวจสอบโดยการ Log in ด้วยหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้ง จะพบข้อความ “กรมสรรพากรได้รับแบบแสดงรายการของท่านแล้ว ประสงค์จะยื่นแบบฯ เพิ่มเติมหรือไม่” หมายถึง ท่านได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้ว (เป็นกรณีที่ได้ยื่นแบบไว้แต่ไม่มีภาษีต้องชำระเพิ่ม)
-  หรือตรวจสอบโดยการ Log in ด้วยหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้ง จะพบข้อความ สถานะค้างชำระ หมายถึง ท่านได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้แล้วแต่ยังมิได้ชำระภาษ

35. ชื่อเรื่อง :  ขณะยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ต้องส่งเอกสาร
   คำถาม : การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตต้องนำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการหัก
ค่าลดหย่อนให้กรมสรรพากรหรือไม่ หากไม่ต้องนำส่งต้องเก็บรักษาเอกสารไว้นานเท่าใด และกรมสรรพากร
มีวิธีการตรวจสอบข้อมูลอย่างไร

   คำตอบ : การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแต่อย่างใด แต่ผู้เสียภาษียังคงต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการลดหย่อนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีมีเหตุสงสัยเจ้าหน้าที่สรรพากรอาจขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จะต้องนำมาแสดงตามที่ได้ใช้สิทธิ์ไว


36. ชื่อเรื่อง :  ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561
   คำถาม :  สำหรับปีภาษี 2560  สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ถึงเมื่อใด
    คำตอบ :  กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษีและการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี
ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2561 (เนื่องจาก วันที่ 8 เมษายน 2561 ตรงกับวันหยุดราชการ จึงเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป)

 

37. ชื่อเรื่อง :  การติดตามการขอคืนภาษี
   คำถาม : ต้องการทราบว่า สถานะเงินคืนภาษีเป็นอย่างไร
   คำตอบ : สามารถตรวจสอบสถานะเงินคืนภาษีได้ด้วยตนเอง ที่เมนูสอบถามการขอคืน http://www.rd.go.th/publish/27942.0.html เพื่อความสะดวกในการค้นหา กรุณาใส่ ปีภาษี, ชื่อ, นามสกุล ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน

 

38. ชื่อเรื่อง :  กรมสรรพากรคืนเงินภาษีโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้
   คำถาม :  หากมีภาษีชำระไว้เกิน กรมสรรพากรจะคืนเงินให้โดยวิธีใด
   คำตอบ :  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ชำระภาษีไว้เกิน กรมสรรพากรจะทำการคืนเงินภาษีโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่ท่านได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้โดยผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน

 

39. ชื่อเรื่อง :  กรมสรรพากรคืนเงินเข้าบัญชีแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเข้าบัญชีของธนาคารใด
   คำถาม :  ตรวจสอบสถานะ การขอคืน พบว่าเงินเข้าบัญชีแล้ว อยากทราบว่าเข้าบัญชีของธนาคาร
   คำตอบ :  สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง
-  ช่องทางปกติตรวจสอบจากสมุดบัญชีเงินฝากทุกบัญชีของทุกธนาคารที่มีเช่นเคย เปิดบัญชีไว้กับธนาคารใดบ้าง เช่น ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย เป็นต้น
-  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร, ตู้ ATM หรือ Application Mobile ของแต่ละธนาคารได้โดยในการทำรายการเลือกบริการ Promptpay เมื่อได้ระบุเลขประจำตัวประชาชนระบบของธนาคารจะสามารถแจ้งได้ว่าท่านได้เคยลงทะเบียนไว้กับธนาคารใด จากนั้นขอให้ท่านติดต่อกับธนาคารนั้น ๆ โดยตรง

 

40. ชื่อเรื่อง :  สมัครพร้อมเพย์แล้ว ไม่ต้องแจ้งกรมสรรพากร
   คำถาม :  หากได้สมัครพร้อมเพย์ภายหลังยื่นแบบแสดงรายการต้องแจ้งกรมสรรพากรหรือไม่
   คำตอบ :  หากได้สมัครลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารแล้วกรมสรรพากร
จะดำเนินการตรวจสอบกับธนาคารและโอนเงินคืนภาษีเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านโดยเร็ว โดยที่ไม่ต้องแจ้งกรมสรรพากรทราบแต่อย่างใด

 

RD Intelligence Center 1161
บริการอย่างเป็นมิตรเพื่อนคู่คิดทางภาษี

 

ปรับปรุงล่าสุด: 03-12-2021