เมนูปิด
Untitled Document

ไขปัญหาการยื่นงบการเงินชุดเดียว

Q 1 : หากยื่นงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ยังคงต้องยื่นต่อกรมสรรพากรอีกหรือไม่
A 1 : หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากร และนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ไม่ต้องยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากรอีก ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 318)

Q 2 : การยื่นงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่เกินกำหนดเวลา ยังคงต้องรับผิดค่าปรับต่อกรมสรรพากรอีกหรือไม่ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้ยื่นภายใน 5 เดือนแต่ของกรมสรรพากรต้องยื่นภายใน 150 วัน)
A 2 : หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากร และนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เกินกำหนดเวลา 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร และได้รับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบออกไปอีก 8 วันนับจากวันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบ ตามประกาศอธิบดีฯ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายที่มีบุคคล ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองในระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร

Q 3 : User ID & Password ของกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้ร่วมกันได้หรือไม่
A 3 : การยื่นงบการเงินแต่ละกรมฯ จะกำหนด User ID & Password ดังนั้น หากจะยื่นงบการเงินกับกรมฯ ใด ให้ใช้ User ID & Password กรมฯ นั้น

Q 4 : การยื่นงบการเงินของกรมสรรพากรขยายเวลาออกไป 8 วัน แล้วถ้าไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้รับการขยาย 8 วัน หรือไม่
A 4 : หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากรแล้ว สามารถนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร และได้รับการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบออกไปอีก 8 วันนับจากวันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบตามประกาศอธิบดีฯ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายที่มีบุคคล ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองในระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร

Q 5 : ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากร และนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถือว่ายื่นงบการเงินภายในกำหนดเวลาใช่หรือไม่
A 5 : หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากรแล้ว และนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ไม่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร และไม่ต้องระวางโทษปรับตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Q 6 : ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากร และนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ต้องถูกปรับหรือไม่
A 6 : หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากรแล้ว และนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ไม่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร แต่ต้องระวางโทษปรับตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Q 7 : ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากรแล้ว และยื่นงบการเงินผ่าน (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ต้องเสียค่าปรับอย่างไร
A 7 : หากผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากรแล้ว และนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร และต้องระวางโทษปรับตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Q 8 : ยื่นงบการเงินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว หากยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ด้วยกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ยังต้องแนบงบการเงินอีกหรือไม่ หรือต้องแสดงเอกสารหลักฐานใดต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรว่าได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว
A 8 : หากผู้ประกอบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่ได้ทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ด้วยกระดาษที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ยังคงต้องยื่นบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย ที่มีบุคคลตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร โดยผู้ประกอบการที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากรเท่านั้น ที่สามารถนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพียงแห่งเดียว โดยไม่ต้องยื่นงบดุลฯ ต่อกรมสรรพากรอีก

Q 9 : การยื่นงบการเงินที่ทำ MOU ไว้ มีผลบังคับย้อนหลังหรือไม่ เนื่องจากเป็นงบการเงินรอบบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ต้องยื่นแบบภายในมีนาคม 2561 ต้องยื่นงบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านเว็บไซต์ หากจะยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ด้วยกระดาษ ยังคงต้องแนบงบการเงินหรือไม่
A 9 : การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะถือว่าเป็นการยื่นบัญชีงบดุลฯ ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากรแล้ว และเป็นการนำส่งงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เนื่องจากประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 318) กำหนดให้มีผลใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

Q 10 : หากยื่นงบการเงินกับกรมสรรพากรแล้ว ยังคงต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกหรือไม่
A 10 : ผู้ประกอบการยังคงต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามกฎหมายว้าด้วยการบัญชี

Q 11 : หากผู้ประกอบการเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล SMEs ซึ่งได้รับอนุโลมไม่ต้องยื่นรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่อยากใช้สิทธ์ยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพียงแห่งเดียว โดยไม่ต้องยื่นกับกรมสรรพากรอีก จะทำอย่างไร
A 11 : ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีทุนในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากร และต้องการใช้สิทธิ์ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพียงแห่งเดียว โดยไม่ต้องนำส่งงบการเงินดังกล่าวกับกรมสรรพากรอีก จะต้องส่งรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี พร้อมกันกับการนำส่งงบการเงินทางเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจะถือว่าเป็นการยื่นบัญชีงบดุลฯ ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

Q 12 : ผู้ประกอบการเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล SMEs ที่ต้องยื่นรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีไปพร้อมกันกับการนำส่งงบการเงินทาง DBD e-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อใช้สิทธิ์ยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพียงแห่งเดียว โดยไม่ต้องยื่นกับกรมสรรพากรอีก แต่ได้นำส่งงบการเงินที่ไม่มีรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปแล้วทาง
DBD e-Filing และระบบ DBD e-Filing ให้นำส่งได้เพียงครั้งเดียว ไม่เปิดระบบให้อัพโหลดรายงานฯ เพิ่มเติม จะทำอย่างไร

A 12 : ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีทุนในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ของกรมสรรพากร และต้องการใช้สิทธิ์ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพียงแห่งเดียว โดยไม่ต้องนำส่งงบการเงินดังกล่าวกับกรมสรรพากรอีก ที่ยังไม่ได้นำส่งรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องนำส่งรายงานฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ในหัวข้อ “งบการเงิน” จึงจะถือว่าเป็นการยื่นบัญชีงบดุลฯ ตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร

Q 13 : การยื่นแบบแสดงรายการและงบการเงินพร้อมรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
A 13 :

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021