เมนูปิด

โทรศัพท์ 0 2272 8052

กองบริหารทรัพยากรบุคคล-ส่วนงานกองการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

(1)    จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม
(2)    ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ สำนักงานสรรพากรภาค การเสริมสร้างวินัย และการรักษาระบบคุณธรรม
(3)    ดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร และทะเบียนประวัติบุคลากรของกรมสรรพากร
(4)    ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการบริหารองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา สมรรถนะบุคลากรของกรม
(5)    ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรของกรม และบุคลากรภายนอก ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาษีอากร ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
(6)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-06-2022