เมนูปิด

โทรศัพท์ 0 2617 3208

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

              มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
      

(1)    เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(2)    ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(3)    ประสาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
 (4)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 07-06-2022