เมนูปิด
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

          มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
   

 

(1)เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
 (2)ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
 (3)ประสาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
 (4)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   
ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 02-10-2019