เมนูปิด

โทรศัพท์ 0 2617 3483

กลุ่มตรวจสอบภายใน

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

              (1) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการในสังกัดกรมสรรพากรให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมสรรพากร และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง หรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงาน ในลักษณะเดียวกัน

              (2) การให้ความเชื่อมั่นในงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี การตรวจสอบหลักฐานอย่างเที่ยงธรรมตามกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้มาซึ่งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยง และความเพียงพอของการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดกรมสรรพากร ประกอบด้วย การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) ด้านรายได้และรายจ่ายของกรมสรรพากร การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) และ การตรวจสอบการปฏิบัติการ (Operation Auditing) โดยให้มีการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ

              (3) การให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความคิดเห็นด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายในและงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารกรมสรรพากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ปรับปรุงล่าสุด: 06-06-2022