เมนูปิด

งานตรวจราชการ 1 - 6

แบ่งเป็น 6 คณะ มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และประเมินผลรายงานการตรวจราชการของหน่วยงาน ในสังกัด ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน เพื่อป้องปรามมิให้มีการทุจริต และติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมสรรพากรในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งประสานงานและติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกี่ยวกับ ข้อทักท้วงให้หน่วยงานสรรพากรแก้ไขการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 19-04-2024