เมนูปิด
งานตรวจราชการ 1-6
 
ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 1 - 6
 
ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 1 ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 2
ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 3 ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 4
ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 5ผู้ตรวจราชการกรม งานตรวจราชการ 6
งานตรวจราชการ 1-6

            แบ่งเป็น 6 คณะ มีหน้าทั่ในการวิเคราะห์และประเมินผลรายงานการตรวจราชการของหน่วยงาน ในสังกัด ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระเบียบของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน เพื่อป้องปรามมิให้มีการทุจริต และติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกรมสรรพากรในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งประสานงานและติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกี่ยวกับ ข้อทักท้วงให้หน่วยงานสรรพากรแก้ไขการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ

ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 04-04-2020