เมนูปิด

โทรศัพท์ 0 2272 8684

กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

 (1)    บริหารการจัดเก็บภาษีอากร การกำกับดูแลผู้เสียภาษีอากร การเร่งรัดภาษีอากรค้าง การตรวจสอบภาษีอากร และการตรวจปฏิบัติการทางภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(2)    ปฏิบัติงานกรรมวิธีภาษี และพิจารณาคืนเงินภาษีอากร
(3)    ให้บริการทางกฎหมาย รวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษีอากร
(4)    ดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีอากรที่ชำระภาษีอากรไม่ถูกต้อง
(5)    ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรและผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีอากร
(6)    รับเรื่องและพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร ตลอดจนพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และการทุเลาภาษีอากร
(7)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ปรับปรุงล่าสุด: 08-06-2022