เมนูปิด
ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

 

(1)บริหารการจัดเก็บภาษีอากร การกำกับดูแลผู้เสียภาษีอากร การเร่งรัดภาษีอากรค้าง การตรวจสอบภาษีอากร และการตรวจปฏิบัติการทางภาษีอากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 (2)ปฏิบัติงานกรรมวิธีภาษี และพิจารณาคืนเงินภาษีอากร
 (3)ให้บริการทางกฏหมาย รวมทั้งตอบข้อหารือทางภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษีอากร
 (4)ดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีอากรที่ชำระภาษีอากรไม่ถูกต้อง
 (5)ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยของผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรและผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีอากร
 (6)รับเรื่องและพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร ตลอดจนพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และการทุเลาภาษีอากร
 (7)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ปุ่มย้อนกลับ

ปรับปรุงล่าสุด: 03-10-2018